Kulturnämnden 2016-02-26

Datum: Fredag den 26 februari 2016
Tid: 09:00 - 16:00
Plats:Byteatern, Kalmar

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare
Ingegerd Petersson (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Informationsärenden

3. Introduktion kring kultursamverkan

Program bifogas (tid 9:00 – 12:30).

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen om introduktion kring kultursamverkan till protokollet.

4. Information om regional biblioteksplan och regional skolbiblioteksstrategi
Föredragning av Christer Bergqvist, Regionbiblioteket, tid 13:15 – 13:30.

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen om regional biblioteksplan och regional skolbiblioteksstrategi till protokollet.

5. Presentation av Dans i sydost samt information om gemensamt dansprojekt
Föredragning av Maria Agestam, områdesansvarig kultur, tid 13.30 – 13:40.

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen om Dans i sydost samt gemensamt dansprojekt.

Beslutsärenden

6. Val av representanter till Sydostkultur samt styrelsen för Reaktor sydost
Diarienummer KN160077

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden utser ordföranden och vice ordförande i Kulturnämnden att representera Kalmar län i Sydostkultur.

2. Kulturnämnden utser Ragnar Olsson (V) och Karin Helmersson (C) till ordinarie ledamöter i styrelsen för Reaktor sydost. Till ersättare utses Maria Lindmark (MP) och Matthias Karlsson (L).

7. Kulturplan 2018 -
Diarienummer KN160078

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden ger Bildnings- och kulturförvaltningen i uppdrag att under 2016 inleda arbetet med en ny kulturplan samt lämna förslag på hur länge kulturplanen ska gälla.

2. Kulturplanen tas fram i samverkan med länets kommuner, regionala kulturverksamheter samt civilsamhället.

8. Överenskommelser med kulturverksamheter som uppbär regionalt stöd
Diarienummer KN160079

Förslag till beslut
Kulturnämnden ger Bildnings- och kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på överenskommelser med kulturverksamheter som uppbär regionalt verksamhetsbidrag.

9. Överenskommelser med länets kommuner
Diarienummer KN160080

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden ger Bildnings- och kulturförvaltningen i uppdrag att inleda dialog med länets kommuner i syfte att teckna överenskommelser avseende regional kultur.

2. Överenskommelserna ska stödja länets strategiska arbete i enlighet med kulturplanen.

10. Budget 2016 och fördelning av statliga och regionala kulturmedel samt regionala medel till studieförbund, ungdomsorganisationer och Smålandsidrotten
Diarienummer KN160085

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning av regionala och statliga medel till regional kulturverksamhet.

2. Kulturnämnden uppdrar åt presidiet att fördela stödet till studieförbunden, ungdomsorganisationerna, Smålandsidrotten och SISU utifrån gällande överenskommelser.

11. Kultur- och fritidsmedelsrapport 2015 med en integrerad jämställdhetsrapport
Diarienummer KN160081

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att rapporten "Kultur- och fritidsmedel 2015 Kalmar län", med integrerad jämställdhetsrapport, ska produceras och publiceras under 2016.

2. Kulturnämndens avsikt är att en ny kultur- och fritidsmedelsrapport tas fram vart annat år. dvs. nästa rapport planeras till 2018.

12. Kriterier för kulturstipendium
Diarienummer KN160084

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att antar kriterier för arbetsstipendium och belöningsstipendium inom kultur i enlighet med upprättat förslag.

13. Årsplan för Kulturnämnden 2016
Diarienummer KN160082

Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer plan för nämndens sammanträden:

1. 3 maj 2016, Kalmar läns musikstiftelse, Oskarshamn.
2. 12 september 2016, Kalmar konstmuseum.
3. 30 november 2016, Kalmar läns museum.

14. Delegation av kulturprojektmedel
Diarienummer KN160083

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att till områdesansvarig för kultur delegera beslut angående kulturprojektmedel.

2. Kulturprojektmedel ska prioriteras med utgångspunkt från Kulturplan i Kalmar län.

15. Yttrande över betänkandet - Ny museipolitik (SOU 2015:89)
Diarienummer KN160063

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över remissen Ny museipolitik (SOU 2015:89). Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet.

16. Yttrande över Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)
Diarienummer 150763

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över remissen och överlämnar yttrandet till landstingsstyrelsens beredning av ärendet.

17. Anmälningsärenden
- Skrivelse från Länsmusiken, Kalmar Läns Musikstiftelse angående stiftelsens ekonomiska läge, diarienummer KN160072.