Kulturnämnden 2016-05-03

Datum: Tisdag den 3 maj 2016
Tid: 09.00-16.00
Plats:Kalmar läns musikstiftelse, Oskarshamn (Kyrkogårdsgatan 6)

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Information om Kalmar läns musikstiftelse
Kl. 9:00–9:40 Kjell Lindström, länsmusikchef

4. Information om planeringsprocessen inom landstinget
Kl. 9:40–10:00 Ingeborg Eriksson Gunnarsson, ekonomidirektör

5. Information om projektet Hälsa & kultur
Kl. 10.30–11.00 Emma Angelin-Holmen och Emma Gustavsson, projektledare

6. Kulturprojektmedel – Information om beslutade medel och ansökningar
Maria Agestam

7. Rapport från vårens verksamhetssamtal
Maria Agestam

8. Information om principer för fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer, Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna
Maria Agestam och Jonas Andersson

Beslutsärenden

9. Val av ledamot till valberedningen för Reaktor Sydost

Förslag till beslut
Kulturnämnden utser xxx (x) till ledamot i valberedningen för Reaktor Sydost.

10. Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021
Diarienummer KN 160098

Förslag till beslut
Kulturnämnden överlämnar Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 till länets kommuner, folkhögskolor, studieförbund samt Linnéuniversitetet för yttrande.

Sista svarsdatum är den 30 september.

11. Regional strategi, Hälsa & Kultur
Diarienummer KN 160099

Förslag till beslut
Kulturnämnden överlämnar Regional strategi, Hälsa & Kultur till aktörer inom projektet Hälsa & Kultur samt länsstyrelsen, folkbildningen och intresseorganisationer för yttrande.

Sista svarsdatum är den 30 augusti.

12. Hantering av utökad ram för kulturnämnden
Diarienummer KN 160100

Förslag till beslut
1. Kulturnämndens utökade budgetram om 2 560 tkr ska för 2016 fördelas enligt följande:

MU-avtalet, Kalmar konstmuseum 250 000
MU-avtalet, Virserums konsthall 150 000
Byteatern  500 000
Astrid Lindgrens Näs 400 000
Boda, The Glass Factory 400 000
Rockarkivet 400 000
Kulturprojektmedel 460 000
Summa 2 560 000

2. Presidiet får i uppdrag att inleda en dialog med Statens Kulturråd för att undersöka förutsättningarna för statens medfinansiering av verksamheterna Astrid Lindgren Näs, Boda The Glass Factory samt Rockarkivet inom kultursamverkansmodellen. Vidare bör en dialog föras kring möjligheterna att även Designarkivet samt utställningsanslaget till Virserums konsthall kan ingå i samverkansmodellen.

13. Delegationsärenden
- Beslut angående kulturprojektmedel

14. Anmälningsärenden
– Slutlig fördelning av anslag 2016 till studieförbunden.
- Slutlig fördelning 2016 till Smålandsidrotten och SISU.
– Inbjudan till årets kulturarvsseminarium; Kalmar läns Hembygd – då, nu och i framtiden.
– Inbjudan: När kultur är resans mål.

15. Övriga frågor