Kulturnämnden 2016-09-05

Datum: Måndag den 5 september 2016
Tid: 09.30 – 14.30
Plats: Kalmar konstmuseum, Kalmar

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

 3. Information om Kalmar konstmuseum
Föredragning av Joanna Sandell, museichef, kl. 09.30–10.15

4. Samverkan kring kulturmiljöverksamhet i Kalmar län
Föredragning av Birgitta Eriksson, länsantikvarie, kl. 10.15–10.30

5. Beslutade kulturprojektmedel
Föredragning av Maria Agestam

6. Rapport Sydostkultur

7. Lägesrapport angående regionalt utvecklingsuppdrag för Boda The Glass Factory, Astrid Lindgrens Näs och Rockarkivet

Beslutsärenden

8. Överenskommelser mellan Landstinget i Kalmar län och kulturverksamheter som uppbär regionalt stöd
Diarienummer KN160079

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner generell överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kulturverksamheter som uppbär regionalt stöd i enlighet med upprättat förslag.

2. Kulturnämnden antar överenskommelserna med Stiftelsen Kalmar läns museum, Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar Konstförening, Virserums konsthall ideell förening, Kalmar läns musikstiftelse, Kalmar läns Hemslöjdsförening. Riksteatern Kalmar län samt Kalmar läns arkivförbund.

3. Kulturnämnden uppdrar åt presidiet att ingå övriga överenskommelser och anmäla dessa på nämnden i november.

4. Kulturnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelserna i punkt 2 och 3.

9. Överenskommelse Dans i Sydost
Diarienummer KN160032

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner överenskommelse Dans i Sydost mellan Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Blekinge, Byteatern Kalmar Länsteater och Regionteatern Blekinge Kronoberg i enlighet med upprättat förslag.

2. Kulturnämndens ordförande får i uppdrag att teckna avtalet.

10. Kulturplanen i Kalmar län 2018-2020
Diarienummer KN160078

Förslag till beslut
1. Kulturplan Kalmar län ska avse perioden 2018-2020.

2. Kulturplanen tas fram i samverkan med länets kommuner, regionala aktörer, kulturverksamheter, organisationer och det civila samhället.

3. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en mötes- och kommunikationsplan med inriktning på att hösten 2017 anta Kulturplan Kalmar län 2018-2020.

11. Kulturstipendium 2016
Diarienummer KN160103

Handling delas ut på sammanträdet.

12. Begäran om utökat statligt stöd från Statens Kulturråd
Diarienummer KN160582

Förslag till beslut
Kulturnämnden uppdrar åt presidiet att lämna begäran om utökat statlig stöd till Kalmar län inom kultursamverkansmodellen till Statens Kulturråd senast den 1 november 2016.

13. Delegationsärende
- Beslut angående kulturprojektmedel.

14. Anmälningsärende
- Avtal angående Kulturresor
- Inbjudan till kulturarvsseminarium

15. Övriga frågor