Kulturnämnden 2016-11-30

Datum: Onsdag den 30 november 2016
Tid: 09:00-16:00
Plats:Kalmar läns museum

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

 3. Information om Kalmar läns museum
Örjan Molander, museichef, kl. 09:15-10:00.

4. Information om Smålandsidrotten
Rickard Strandberg, distriktsindrottschef, och Mikael Fagerström, verksamhetsledare, kl.10:00-10:00.

5. Rapport från höstens verksamhetsdialoger
Gull-Britt Johansson, bildningschef och Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

6. Information från möte med Regionsamverkan Sydsverige den 7 november
Maria Ixcot Nilsson, ordförande kulturnämnden och Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

7. Information från möte med Sydostkultur den 7 november
Maria Ixcot Nilsson, ordförande kulturnämnden och Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

8. Beslutade kulturprojektmedel
Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

9. Redovisning till Statens kulturråd angående måluppfyllelse, funktionshinderpolitikens mål
Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

10. Information om arbetet med Glasrikets arkiv och samlingar
Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

11. Information om Reaktor Sydost
Martin Eneborg, verksamhetsansvarig, kl. 15:00.

Beslutsärenden

12. Fördelning av regionala medel 2017 till kulturverksamheter, studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott
Diarienummer KN160096

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar enligt förslag om fördelning av regionala medel med hälften av årsbeloppet 2016.

2. Slutlig fördelning av medel för 2017 beslutas vid kulturnämndens sammanträde i februari och utgår från en samlad pott med regionalt och statligt anslag.

13. Fortsatt hantering av förslag från workshop 5 september
Diarienummer KN160137

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden noterar informationen.

2. Presidiet får i uppdrag att till nästa sammanträde bereda förslag till fortsatt hantering av ärendet.

14. Representation i Kalmar Konstförenings styrelse
Diarienummer KN160138/2

Förslag till beslut
Kulturnämnden avstår från att utse representant i Kalmar Konstförenings styrelse.

15. Regional biblioteksplan
Diarienummer KN160098

Förslag till beslut
1.
Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter.

2. Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med regionbiblioteket revidera förslaget till Regional biblioteksplan med utgångspunkt från inkomna synpunkter.

16. Strategi Hälsa & Kultur
Diarienummer KN160099

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter.

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta in strategin i kommande kulturplan, med beaktande av inkomna synpunkter från remissinstanserna.

3. Goda exempel från projektet Hälsa & Kultur sammanställs för vidare spridning

17. Sammanträdesplan 2017
Diarienummer KN160082

Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer följande datum för sammanträden under 2017: 10 februari, 7 juni, 22 september och 11 december.

18. Delegationsärende
- Beslut angående kulturprojektmedel.
- Framställan till Statens Kulturråd angående statligt stöd till Kalmar län inom kultursamverkansmodellen.

19. Övriga frågor