Landstingsfullmäktige 2016-02-24

Datum: Onsdag den 24 februari 2016
Tid: 9:00
Plats: Rockcity, Hultsfred

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län
diarienummer 150275

Ärendet har tidigare behandlats på Landstingsstyrelsens sammanträde den 14 december 2015 och behandlas vidare på Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 februari 2016.

5. Utvärdering av kollektivtrafikavtalet
diarienummer 150764

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner rapporten om Uppföljning och utvärdering av Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt Trafikstyrelsen att rapportens synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet.

6. Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018
diarienummer 150800

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018 enligt redovisat förslag.

7. Beslut om allmän trafikplikt Hultsfred – Målilla – Järnforsen – Vetlanda
diarienummer 160045

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst två dubbelturer vardagar mellan Hultsfred och Vetlanda.

8. Beslut om allmän trafikplikt Oskarshamn – Högsby – Åseda - Växjö
diarienummer 160048

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst varannan timma vardagar mellan Oskarshamn och Växjö.

9. Beslut om allmän trafikplikt Vimmerby – Mariannelund – Eksjö/Nässjö
diarienummer 160050

Förslag till beslut
Landstingets i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektiv-trafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst varannan timma vardagar mellan Vimmerby och Eksjö/Nässjö samt anslutande matning från Hultsfred.

10. Beslut om allmän trafikplikt Vimmerby – Kisa
diarienummer 160049

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst två dubbelturer vardagar mellan Vimmerby och Kisa.

11. Beslut om allmän trafikplikt Nybro – Orrefors – Målerås – Alstermo – Åseda
diarienummer 160047

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst en dubbeltur vardagar mellan Nybro och Åseda.

12. Beslut om allmän trafikplikt Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö
diarienummer 160046

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065,3 kap., §) för regional busstrafik motsvarande trafik minst två dubbelturer vardagar mellan Hultsfred och Växjö.

13. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2015
diarienummer 160064

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för Patientnämnden för 2015 till protokollet.

14. Poliklinisk sjukgymnastik inom ramen för högkostnadsskyddet vid utlandsvistelse
diarienummer 150765 

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ändrar av landstingsfullmäktige beslutade patientavgifter och regelverk utifrån ersättningslagen, vilket innebär att poliklinisk sjukgymnastik vid utlandsvistelse inte ska ingå i högkostnadsskyddet för öppen vård.

Beslutet gäller från den 1 april 2016.

15. Ändring av prislista Kalmar Länstrafik
diarienummer 160095

Ärendet behandlas på Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 februari 2016.

16. Tillägg i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 – Samordningsförbundet i Kalmar län
diarienummer 140266

Ärendet behandlas på Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 februari 2016.

17. Medborgarförslag 9/2015 om permissionsresor för patienter som vårdas palliativt
diarienummer 150489

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 9/2015 med att det redan idag finns möjlighet till permissionsresor för patienter som vårdas palliativt och där kliniken står för kostnaderna.

18. Medborgarförslag 11/2015 om modernare parkeringsautomater vid sjukhusen
diarienummer 150535

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 11/2015 om modernare parkeringsautomater vid sjukhusen enligt följande. Möjligheten att uppdatera parkeringsautomater till så kallad efterskottsbetalning som ligger i linje med medborgarförslagets intentioner utreds för närvarande.

19. Medborgarförslag 17/2015 om ambulerande vaccinationsteam
diarienummer 150717

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 17/2015 om ambulerande vaccinationsteam enligt följande. Varje enhet inom Hälsoval har möjlighet att lägga upp sin vaccinationsverksamhet på det sätt man anser vara bäst för sina listade patienter och därmed beslutar varje enhet om man vill ha en mobil verksamhet eller inte.

Överläggning, landstingsstyrelsen den 3 februari 2016
Gudrun Brunegård (KD) föreslog bifall till följande ändringsförslag:

"Förstahandsyrkande om återremiss
Landstingsstyrelsen ser positivt på medborgarförslagets intentioner och beslutar därför:
 - Att landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för att visa hur Östergötland har löst ambulerande vaccinationsverksamhet inom ramen för vårdval.

I andra hand alternativyrkande, om yrkandet om återremiss faller,
- Att landstingsdirektören ges i uppdrag att i samband med nästa influensasäsong genomföra försöksverksamhet, med viss ersättning, i ett område med långa avstånd och förhållandevis låg täckningsgrad av ordinarie vaccinationsverksamhet. Syftet är att undersöka om ambulerande vaccinationsteam resulterar i högre täckningsgrad."

Landstingsstyrelsen avslog ändringsförslagen.

Claus Zaar (SD) föreslog bifall till följande ändringsförslag:
"Att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda vilka ytterligare typer av rutinmässig vård, t.ex. provtagning och influensavaccinering av äldre personer, som skulle vara möjlig att hantera mobilt i landstingets regi eller köpas upp av kommunerna."

Landstingsstyrelsen avslog ändringsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas samt Liberalernas ledamöter till förmån för egna alternativförslag.

Mot beslutet reserverade sig Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för eget alternativförslag.

20. Medborgarförslag 18/2015 om fritt val inom hörselvården
diarienummer 150744

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 18/2015 om fritt val i hörselvården med att det i landstingsplanen 2016-2018 inte finns några uppdrag om vårdavtal/upphandling av hörselvård.

Överläggning, landstingsstyrelsen den 3 februari 2016
Malin Sjölander (M) föreslog bifall till följande ändringsförslag:

"Alliansen yrkar att Landstingsstyrelsen besvarar medborgarförslag 18/2015 om fritt val i hörselvården enligt följande:

Landstingsstyrelsen ser positivt på medborgarförslagets intentioner och beslutar därför:
- Att ge landstingsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för en utökning av vårdvalet för att öka tillgången på hörselvård för patienter i hela Kalmar län."

Landstingsstyrelsen avslog ändringsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas samt Liberalernas ledamöter till förmån för eget alternativförslag

21. Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga
diarienummer 150387

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga.

Överläggning, landstingsstyrelsen den 14 december 2015
Gudrun Brunegård (KD) föreslog bifall till motionen.

Landstingsstyrelsen avslog förslaget.

Mot beslutet reserverade sig Gudrun Brunegård (KD) till förmån för eget förslag.

22. Motion 8/2015 Närtrafiken i Kalmar län
diarienummer 150547

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2015 angående Närtrafik i enlighet med vad som framgår i Trafikförvaltningens yttrande.

23. Motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar
diarienummer 150558

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar i enlighet med vad som framgår i landstingsservice yttrande.

24. Begäran om entledigande som ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige

25. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i delegationen för primärvård och folktandvård

26. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård

27. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i landstingsfullmäktiges valberedning

28. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i landstingsfullmäktiges valberedning

29. Begäran om entledigande samt val av ledamot i trafikstyrelsen för kollektivtrafiken i Kalmar län

30. Begäran om entledigande samt val av ersättare i trafikstyrelsen för kollektivtrafiken i Kalmar län

31. Begäran om entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse

32. Anmälningsärenden
- Medborgarförslag 19/2015 Införa SMS-livräddare i Kalmar län.
diarienummer 150797.

- Medborgarförslag 20/2015 Pendlingskort på Länstrafiken alt. årskort,.
diarienummer 150812.

- Medborgarförslag 21/2015 Influensaspruta i Loftahammar.
diarienummer 150813.

- Medborgarförslag 1/2016 Hopp och lek för barn med flerfunktionshinder. diarienummer 160016

- Medborgarförslag 2/2016 Prisökning vid receptförnyelse.
diarienummer 160051.

- Länsstyrelsens beslut om ny personlig ersättare i Viltförvaltningsdelegationen iKalmar län.
diarienummer 160032