Landstingsfullmäktige 2016-05-25

Datum: Onsdag den 25 maj 2016
Tid: 09:00
Plats: Strand, Borgholm

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2015 mm.
Diarienummer 160076

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.

5. Årsredovisning och revisionsberättelse för Regionförbundet i Kalmar
län 2015

Diarienummer 160076

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

6. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län 2015
Diarienummer 160076

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen län ansvarsfrihet för 2015.

7.Tilläggsbudget 2016 av överskott/underskott i 2015 års bokslut
Diarienummer 160075

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2016 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2015 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 1 034 800 kronor.

2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2016 för investerings-ändamål avseende överskott/underskott i 2015 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 47 846 900 kronor.

Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital.

8. Information om landstingets hemställan till regeringen om pilotprojekt angående finansiell samordning mellan sjukförsäkring och sjukvård

9. Riktlinje för medborgardialog
Diarienummer 160188

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar Riktlinje för medborgardialog.

10. Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden
Diarienummer 130661

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner medborgarutskottets kostnadsberäknade plan för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län.

I medborgarutskottets budget för 2016 finns 100 000 kronor avsatt för medborgarpanel/e-panel. Ytterligare 200 000 kronor för år 2016 avsätts ur landstingets finansiella resurs.

Finansiering efter 2016 inarbetas i kommande landstingsplan.

11. Information om Barnens rätt och möjligheter att medverka

12. Motion 1/2016 angående tidig upptäckt av osteoporos
Diarienummer 160111

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige bifaller motion 1/2016 angående tidig upptäckt av osteoporos.

Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda om efterutbildning för all tandvårdspersonal i Kalmar län, som utför odontologisk röntgendiagnostik, kan vara en bra åtgärd i syfte att upptäcka tidig benskörhet hos befolkningen i stort.

Uppdraget ska redovisas på landstingsstyrelsen den 31 oktober 2016.

13. Motion 4/2016 Uteblivna patientbesök i vården
Diarienummer 160177

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 4/2016 angående höjning av patientavgift för uteblivna patientbesök i vården.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2016-04-26
Monica Ljungdahl (M) och Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

14. Avgiftsbefrielse för uppföljningsbesök hos tobaksavvänjare efter graviditet
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att uppföljningsbesök ska erbjudas kostnadsfritt hos tobaksavvänjare, inom ett år efter förlossningen.

Denna avgiftsbefrielse ska gälla från och med 1 juli 2016.

15. Medborgarförslag 13/2015 om att underlätta länsöverskridande resande mellan Västervik och Linköping
Diarienummer 150549

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 13/2015 om att underlätta länsöverskridande resande mellan Västervik och Linköping enligt följande. Det finns redan idag en produkt för kunder som reser mellan Västervik och Linköping men en ytterligare förbättring som skulle innebära att även stadstrafiken i Linköping ingår i denna produkt kräver beslut i Region Östergötland.

16. Medborgarförslag 20/2015 om pendlingskort alternativt årskort
Diarienummer 150812

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 20/2015 om pendlingskort alternativt årskort.

17. Medborgarförslag 21/2015 om att kunna få influensaspruta i Loftahammar
Diarienummer 150813

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 21/2015 om att kunna få influensaspruta i Loftahammar enligt följande. Varje enhet inom Hälsoval har möjlighet att lägga upp sin vaccinationsverksamhet på det sätt man anser vara bäst för sina listade patienter.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2016-04-26
Christer Jonsson (C), med instämmande av övriga ledamöter från alliansen, föreslog i första hand återremiss av ärendet, i andra hand att landstings-direktören ges i uppdrag att i samband med nästa influensasäsong genomföra försöksverksamhet, med viss ersättning, i ett område med långa avstånd och förhållandevis låg täckningsgrad av ordinarie vaccinationsverksamhet. Syftet är att undersöka om ambulerande vaccinationsteam resulterar i högre täckningsgrad. Landstingsstyrelsen avslog förslaget om återremiss samt alternativförslaget.

Claus Zaar (SD) föreslog bifall till följande tilläggsförslag: att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda vilka ytterligare typer av rutinmässig vård, t.ex. provtagning och influensavaccinering av äldre personer, som skulle vara möjlig att hantera mobilt i landstingets regi eller köpas upp av kommunerna. Landstingsstyrelsen avslog tilläggsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas samt Liberalernas ledamöter till förmån för eget förslag samt Claus Zaar (SD) till förmån för eget förslag.

18. Medborgarförslag 1/2016 Hoppolek för barn med flerfunktionshinder
Diarienummer 160016

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 1/2016 Hoppolek för barn med flerfunktionshinder.

19. Medborgarförslag 2/2016 om sänkt patientavgift för receptförnyelse
Diarienummer 160051

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 2/2016 om sänkt patientavgift för receptförnyelse.

20. Medborgarförslag 6/2016 om avtal med privat naprapat
Diarienummer 160213

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige överlåter beslutanderätten i ärendet till landstingsstyrelsen.

21. Ändring av stadgar för stiftelsen Kalmar läns museum
Diarienummer 160226

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för stiftelsen Kalmar läns museum.

Överläggning i landstingsstyrelsen 2016-04-26
Claus Zaar (SD) föreslog avslag på arbetsutskottets förslag. Landstingsstyrelsen avslog ändringsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar (SD) till förmån för eget förslag.

22. Genomförandebeslut avseende nybyggnation av lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda
Diarienummer 150292

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra nybyggnation av lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda enligt redovisat förslag.

2. Landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget i Kalmar län byter fastigheten Emmaboda Eken 9 mot fastigheten Emmaboda Björken 1 enligt upprättat bytesavtal. Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna bytesavtalet.

23. Genomförandebeslut avseende ombyggnation av lokaler för läkarutbildning vid länssjukhuset i Kalmar
Diarienummer 150625

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med personaldirektören, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och IT-förvaltningen genomföra ombyggnation av lokaler för läkarutbildning, sjukhusadministration, kliniskt träningscenter och IT-förvaltningen enligt redovisat förslag.

2. Landstingsfullmäktige anslår 3 Mkr per år från och med 2017 avseende extern förhyrhyrning av lokaler för IT-förvaltningens medarbetare i Kalmar.

24. Genomförandebeslut avseende nybyggnation av ambulansstation i Ålem
Diarienummer 150626

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta planeringen för nybyggnation av ambulansstation i Ålem enligt redovisat underlag för genomförandebeslut.

25. Redovisning av partistöd 2015
Diarienummer 160245

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar redovisningarna av partistöd 2015 samt överlämnar dessa till landstingsstyrelsens budgetberedning inför årligt beslut om partistöd.

26. Information om landstingets strategi för klinisk forskning

27. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige
Diarienummer 160032/13

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Per Elgestam (S) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige fr.o.m. den 31 maj 2016.

2. Landstingsfullmäktige anhåller om ny sammanräkning hos länsstyrelsen.

28. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i landstingsfullmäktiges medborgarutskott
Diarienummer 160032/13

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Per Elgestam (S) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktiges medborgarutskott fr.o.m. den 31 maj 2016.

2.Landstingsfullmäktige utser NN (x) till ny ersättare i landstingsfullmäktiges medborgarutskott efter Per Elgestam (S).

29. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i Övervakningsnämnden Kalmar
Diarienummer 160032/13

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Per Elgestam (S) från uppdrag som ersättare i Övervakningsnämnden Kalmar fr.o.m. den 31 maj 2016.

2. Landstingsfullmäktige utser NN (x) till ny ersättare i Övervakningsnämnden Kalmar.

30. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö
Diarienummer 160032/13

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Per Elgestam (S) från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö fr.o.m. den 31 maj 2016.

2. Landstingsfullmäktige utser NN (x) till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

31. Anmälningsärenden
- Motion 1/2016 – Tidig upptäckt av osteoporos, diarienummer 160111.
- Motion 4/2016 – Uteblivna patientbesök, diarienummer 160177.
- Medborgarförslag 4/2016 om tydligare biljettregler vid länsöverskridande resande, diarienummer 160175.
- Medborgarförslag 7/2016 om förmånscyklar till landstingsanställda, diarienummer 160256.
- Motion 5/2016 motion för folkhälsa, sjukdomsförebyggande verksamhet i hela länet, diarienummer 160255.
- Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Karl-Gustav Kyrk (KD).
- Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Nils Ottervik (L).
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Karin Abrahamsson (S).
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Sven-Göthe Lidheim (C).