Landstingsfullmäktige 2016-09-28

Datum: Onsdag den 28 september 2016
Tid: 08:30
Plats: Stufvenäs, Söderåkra

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015
avseende Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för

reumatiskt sjuka i norra Kalmar län
Diarienummer 160076/5

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

5. Motion 5/2016 angående sjukdomsförebyggande verksamhet i hela länet
Diarienummer 160255

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige bifaller motion 5/2016 angående sjukdomsförebyggande verksamhet i hela länet, i de delar som avser samverkan med studieförbunden i Kalmar län för att utveckla ett förstärkt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt öka hälsomedvetenheten i länet och nå ut till nya grupper.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att inleda en dialog för samverkan med studieförbunden i Kalmar län i syfte att utveckla ett förstärkt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

6. Motion 7/2016 Samarbete för bättre vård och kompetensutveckling
Diarienummer 160521 

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen bifaller motion 7/2016 om samarbete för bättre vård och kompetensutveckling avseende punktsats 1 och 2. Det innebär följande:

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett samarbetsprojekt mellan landstinget och någon av länets kommuner i syfte att möjliggöra organisationsöverskridande auskultation.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att personal bjuds in till relevanta internutbildningar inom respektive organisation.

7. Medborgarförslag 19/2015 SMS-livräddare i Kalmar län
Diarienummer 150797

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 19/2015 SMS-livräddare i Kalmar län.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2016-06-07
Gudrun Brunegård (KD) med instämmande av Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsfullmäktige ska besvara medborgarförslaget enligt följande ändringsförslag från alliansen: "Landstingsfullmäktige ser positivt på medborgarförslaget och ger landstingsdirektören i uppdrag att utreda för-utsättningarna att snabbt komma igång med SMS-livräddare i Kalmar län i det fall positiva nationella forskningsresultat kommer att presenteras."

Lena Segerberg (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag och avslå allianspartiernas med fleras ändringsförslag.

Mot beslutet reserverar sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Krist-demokraternas, Liberalernas ledamöter samt Claus Zaar (SD) till förmån för allianspartiernas ändringsförslag.

8. Medborgarförslag 7/2016 om förmånscyklar till landstingsanställda
Diarienummer 160256

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 7/2016 om förmånscyklar till landstingsanställda enligt följande. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna om förmånscyklar till landstingsanställda.

9. Medborgarförslag 8/2016 om länsfärdtjänst
Diarienummer 160410

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 8/2016 om länsfärdtjänst.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2016-09-07
Ragnar Ohlsson (V) föreslår att landstingsstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Pierre Edström (L) - med instämmande av Anette Rogö (C), Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) - föreslår att landstingsstyrelsen ska bifalla följande förslag från allianspartierna:

"Landstingsfullmäktige ser positivt på medborgarförslagets intentioner

och ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en modell för hur landstinget kan införa en länsfärdtjänst med eget regelverk som är enklare än Riksfärdtjänsten och bygger på sammankopplade resor".

Mot beslutet reserverar sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Krist­demokraternas samt Liberalernas ledamöter till förmån för eget ändrings-förslag.

10. Rekommendation om avgift vid Skandionkliniken
Diarienummer 160340  

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att godkänna och tillämpa Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation om avgift vid Skandionkliniken att gälla från och med 1 november 2016.

11. Ändring i landstingsstyrelsens, kulturnämndens, trafikstyrelsens och folkhögskolestyrelsens reglementen
Diarienummer 140266

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att göra en komplettering i landstingsstyrelsens, kulturnämndens, trafikstyrelsens och folkhögskolestyrelsens reglementen enligt följande:

§ 12.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i landstingsstyrelsens samt dess utskott och delegationers sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

§ 5.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i kulturnämndens sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

§ 3.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i trafikstyrelsens sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

§ 3.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i folkhögskolestyrelsens sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2016-09-07
Jessica Rydell (MP), Malin Sjölander (M) och Lena Segerberg (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag.

Mot beslutet reserverar sig Claus Zaar (SD) till förmån för sitt eget förslag.

12. Strategi för klinisk forskning
Diarienummer 160176

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar Strategi för klinisk forskning.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2016-03-30
Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta om återremiss av ärendet med motiveringen att strategin, innan beslut tas, ska åtföljas av en konkret handlingsplan med tidplan, som underställs landstingsstyrelsen.

Jessica Rydell (MP) föreslår att landstingsstyrelsen ska avgöra ärendet idag.

Mot beslutet reserverar sig Claus Zaar (SD) till förmån för eget förslag om återremiss.

13. Sammanträdesplan 2017
Diarienummer 160411

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt följande: 1 mars, 31 maj, 27 september och 29-30 november.

14. Val av revisor för Arvid och Anna Ahls stiftelser för granskning av verksamheten till och med 2018
Diarienummer 160032

Förslag till beslut
Utse Anders Björkman (M) till revisor för Arvid och Anna Ahls stiftelser för granskning av verksamheten till och med 2018.

15. Val av revisor för stiftelsen Samfonden för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar för granskning av verksamheten till och med 2018
Diarienummer 160032

Förslag till beslut
Utse Anders Björkman (M) till revisor för stiftelsen Samfonden för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar för granskning av verksamheten till och med 2018.

16. Val av ny ledamot i folkhälsoutskottet
Diarienummer 160032

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige utser Tuulikki Åkesson (M) till ny ledamot i landstingsfullmäktiges folkhälsoutskott efter Britt Dicksson (M).

17. Val av ny ledamot i kommittén för landstingets nödhjälpsfond
Diarienummer 160032

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige utser Magnus Gustafsson (M) till ny ledamot i landstingets nödhjälpsfond efter Britt Dicksson (M).

18. Val av ny ledamot i medborgarutskottet
Diarienummer 160032

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige utser NN (x) till ny ledamot i medborgarutskott efter Eje Wadebro (MP).

19. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i patientnämnden
Diarienummer 160032

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige utser NN (x) till ny ledamot i patientnämnden efter Nora Eklöv (MP).

20. Anmälningsärenden
- Medborgarförslag 9/2016 om gratis busskort till asylsökande, diarienummer 160419.
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Britt Dicksson (S).
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Curre Danielsson (S).
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Per Elgestam (S).
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Nazim Kholi (MP).