Landstingsfullmäktige 2016-11-23--24

Datum: Onsdag den 23 november-Torsdag den 24 november 2016
Tid: 23/11 09:00
       24/11 08:00
Plats: Brofästet, Kalmar

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

 1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Motion 6/2016 Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor
Diarienummer 160469

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 6/2016 Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor med att landstingets handlingsplan mot våld i nära relationer har kompletterats med ett avsnitt om våld i nära relationer kopplat till könsstympning.

5. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar
Diarienummer 160429

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra nybyggnation av lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar enligt redovisat förslag.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande landstingsplaner.

6. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus
Diarienummer 160618

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att genomföra nybyggnation av lokaler för specialistpsykiatrin i Oskarshamn enligt redovisat förslag.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande landstingsplaner.

7. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus
Diarienummer 160619

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik och ta fram underlag för genomförandebeslut.

8. Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
Diarienummer 160329

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige beslutar att överlåta 145 av 150 aktier i Inera AB till SKL Företag AB till en köpeskilling av 1 232 500 kronor samt godkänner redovisat överlåtelseavtal.

Vice ordförande Christer Jonsson (C) och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överlåtelsehandlingarna.

2.Landstingsfullmäktige godkänner förslag till redovisat aktieägaravtal.

3. Landstingsfullmäktige ställer sig positiv till redovisat förslag till ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv för Inera AB.

4. Landstingsfullmäktige utser Jessica Rydell (MP) till ombud vid ägarråd samt bolagsstämma med Inera AB. Ombudet får i uppdrag att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv.

9. Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län
Diarienummer 160645

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar revisorernas granskning samt granskningsrapport av Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016.

10. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016
Diarienummer 160077

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2016-01- -08 till handlingarna.

11. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i landstingsfullmäktige

12. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i landstingsfullmäktiges valberedning

13. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i landstingsfullmäktiges valberedning

14. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i landstingsstyrelsen
Se underlag ärende 11-12.

15. Val av ett ombud och en ersättare att företräda landstinget vid bolagsstämma i Almi Företagspartner Kalmar län AB för 2017

16. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Almi Företagspartner Kalmar län AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2017 års ordinarie bolagsstämma till och med 2018 års ordinarie bolagsstämma

17. Val av en revisor och en ersättare för granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning för 2017

18. Val av två ledamöter och två ersättare i Kommittén för stiftelsen landstingets Nödhjälpsfond för 2017

19. Val av tre lekmannarevisorer för granskning av verksamheten i Kommunernas Hus i Kalmar AB för 2017

20. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Kalmar läns museum
Se underlag ärende 11-12.

21. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse
Se underlag ärende 11-12.

22. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Göta Hovrätt

23. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

24. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Kammarrätten i Jönköping

25. Landstingsplan 2017-2019 med årsbudget för 2017
Diarienummer 160395

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2017-2019 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2017, varvid bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget och bilaga 5 investeringsbudget.

2. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till kassaflödesbudget enligt bilaga 2, förslaget till balansbudget enligt bilaga 3 samt investeringsramar, bilagor 5 A och 5 B.

3. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 11:37 per skattekrona.

4. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2017, bilaga 6.

5. Landstingsfullmäktige fastställer barntandvårdspengen 2017 till 1 110 kronor med ett tilläggsbelopp om 64 kronor härutöver till Folktandvården för sitt särskilda ansvar.

6. Landstingsfullmäktige fastställer fördelning av partistöd för 2017 till de politiska partierna, bilaga 7.

7. Landstingsfullmäktige fastställer priser för nya åtgärder inom statliga tandvårdsstödet, att gälla från och med den 15 januari 2017, bilaga 8.

8. Landstingsfullmäktige fastställer nytt pris på laboratorieframställda apnéskenor, att gälla från och med den 15 januari 2017, bilaga 9.

Överläggning i landstingsstyrelsen 31 oktober 2016
Se protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 31 oktober 2016, § 186.

Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för egna förslag.

26. Anmälningsärenden
- Motion 8/2016 Erbjud även pojkar vaccination mot HPV, dnr 160603.
- Motion 9/2016 Utveckla avslutningssamtalen, dnr 160616.
- Medborgarförslag 10/2016 Förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök, dnr 160558.
- Medborgarförslag 12/2016 Hyr/köp cyklar till landstingsanställda, dnr 160609.
- Medborgarförslag 13/2016 Köerna till audionomer, dnr 160610.
- Medborgarförslag 14/2016 Bättre nyttjande av KLT:s bussar på sträckan Öland– Hansa City, dnr 160640.
- Medborgarförslag 15/2016 Lägg inte ner bassängen på Oskarshamns sjukhus, dnr 160648.
- Medborgarförslag 17/2016 Transport av avliden, dnr 160681.
- Yttrande landstingsplanen från PRO.
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Åke Aldman (L).
- Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ylva Granqvist (S).
- Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Maria Lindmark (MP).
- Anmälan om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Eje Wadebro (MP).