Landstingsstyrelsen 2016 -02-03

Datum: Onsdag den 3 februari 2016
Tid: 10:30
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Malin Sjölander (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli den 15 februari 2016.

3. Landstingets anslag för oförutsett
Rapport över landstingsstyrelsen anslag för oförutsett läggs till handlingarna.

Informationsärenden

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Krister Björkegren, Ylva Gorton, Sofia Hartz och
Karl Landergren, kl. 10:30.

5. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl. 11:10.

6. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 13:00.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

7. Medborgarförslag 14/2015 Distriktssköterskor på fler orter
Diarienummer 150586

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen besvarar medborgarförslag 14/2015 Distriktssköterskor på fler orter enligt följande. Varje enhet inom Hälsoval har möjlighet att lägga upp sin distriktssköterskevård på det sätt man anser vara bäst för sina listade patienter.

8. Yttrande över Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården
Diarienummer 150691

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården (S2015/07006/FS). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

9. Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter
Diarienummer 150687

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (S2015/06302/FS). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

10. Yttrande över Ds 2015:51 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Diarienummer 150699

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län ser positivt på förslaget om att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11.Verksamhetsplaner för 2016
Diarienummer 160011

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott noterar informationen om verksamhetsplaner och överlämnar dessa för kännedom till landstingsstyrelsen.

12. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017 samt 2016-2018
Diarienummer 160012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

13. Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsuppdrag 14/18 – Förslag om hur rollen som avancerad specialistsjuksköterska kan utvecklas efter att utvärdering gjorts.
2. Landstingsstyrelsen noterar att arbetet fortsätter inom för ramen för landstingets översyn av yrkesroller, utredningsuppdrag 16/25.

14. Ökade kostnader 2016-2017 avseende underhållsavtal Cambio
Diarienummer 160018

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utökar IT-förvaltningens driftram med 4,9 Mkr 2016 samt med 6,9 Mkr 2017.

Finansiering 2016 sker genom ianspråktagande av landstingets eget kapital.

Finansiering 2017 arbetas in i Landstingsplanen 2017-2019.

15.Skrivelse från allianspartierna med frågor angående arbetssituationen på kvinnokliniken i Kalmar
Diarienummer 160041

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att besvara skrivelsen.

16. Delegationsärenden
Protokoll från presidiemöten den 20 oktober, 14 december och 21 december 2015.

17. Anmälningsärenden till landstingsstyrelse

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Landstingsstyrelsen den 14 december 2015.
- Personaldelegationen den 23 september 2015.
- Läkemedelskommittén den 14 oktober och 9 december 2015.
- Centrala samverkansrådet den 12 oktober och 21oktober 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

18. Utvärdering av kollektivtrafikavtalet
Diarienummer 150764

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner rapporten om Uppföljning och utvärdering av Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län.
2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt Trafikstyrelsen att rapportens synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet.

19. Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018
Diarienummer 150800

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018 enligt redovisat förslag.

20. Medborgarförslag 17/2015 om ambulerande vaccinationsteam
Diarienummer 150717

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 17/2015 om ambulerande vaccinationsteam enligt följande. Varje enhet inom Hälsoval har möjlighet att lägga upp sin vaccinationsverksamhet på det sätt man anser vara bäst för sina listade patienter och därmed beslutar varje enhet om man vill ha en mobil verksamhet eller inte.

21. Medborgarförslag 18/2015 om fritt val inom hörselvården
Diarienummer 150744

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 18/2015 om fritt val i hörselvården med att det i landstingsplanen 2016-2018 inte finns några uppdrag om vårdavtal/upphandling av hörselvård.

22. Beslut om allmän trafikplikt Hultsfred – Målilla – Järnforsen – Vetlanda
Diarienummer 160045

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst två dubbelturer vardagar mellan Hultsfred och Vetlanda.

23.Beslut om allmän trafikplikt Oskarshamn – Högsby – Åseda - Växjö
Diarienummer 160048

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst varannan timma vardagar mellan Oskarshamn och Växjö.

24. Beslut om allmän trafikplikt Vimmerby – Mariannelund – Eksjö/Nässjö
Diarienummer 160050

Förslag till beslut
Landstingets i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektiv-trafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst varannan timma vardagar mellan Vimmerby och Eksjö/Nässjö samt anslutande matning från Hultsfred.

25. Beslut om allmän trafikplikt Vimmerby – Kisa
Diarienummer 160049

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst två dubbelturer vardagar mellan Vimmerby och Kisa.

26. Beslut om allmän trafikplikt Nybro – Orrefors – Målerås – Alstermo – Åseda
Diarienummer 160047

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065, 3 kap., 1§) för regional busstrafik motsvarande trafik minst en dubbeltur vardagar mellan Nybro och Åseda.

27. Beslut om allmän trafikplikt Hultsfred – Målilla – Virserum - Åseda – Växjö
Diarienummer 160046

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län beslutar i egenskap av regional kollektivtrafik-myndighet om allmän trafikplikt (SFS 2010:1065,3 kap., §) för regional busstrafik motsvarande trafik minst två dubbelturer vardagar mellan Hultsfred och Växjö.

28. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2015
Diarienummer 160064

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för Patientnämnden för 2015 till protokollet.

29. Poliklinisk sjukgymnastik inom ramen för högkostnadsskyddet vid utlandsvistelse
Diarienummer 150765

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ändrar av landstingsfullmäktige beslutade patientavgifter och regelverk utifrån ersättningslagen, vilket innebär att poliklinisk sjukgymnastik vid utlandsvistelse inte ska ingå i högkostnadsskyddet för öppen vård.

Beslutet gäller från den 1 april 2016.

30. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
-Medborgarförslag 19/2015 Införa SMS-livräddare i Kalmar län, diarienummer 150797.
-Medborgarförslag 20/2015 Pendlingskort på Länstrafiken alt årskort, diarienummer 150812.
-Medborgarförslag 21/2015 Influensaspruta i Loftahammar, diarienummer 150813.
-Medborgarförslag 1/2016 Hopp och lek för barn med flerfunktionshinder, diarienummer 160016.
Medborgarförslag 2/2016 Prisökning vid receptförnyelse, diarienummer 160051.

31. Övrigt