Landstingsstyrelsen 2016-02-24

Datum: Onsdag 24 februari 2016
Tid: 08:15
Plats: Rock city, Hultsfred, lokal Pop

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Lennart Hellström (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 24 februari 2016 på Rock city, Hultsfred.

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

3.Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län
Diarienummer 150275

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige beslutar att hos regeringen ansöka om ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige.

2. Den blivande regionen ska heta Region Kalmar län.

3. Landstingsstyrelsens presidium får i uppdrag att göra ansökan till regeringen.

4. Kent Johanssons rapport utgör underlag för det fortsatta arbetet inför bildandet av region. Kommunernas synpunkter ska beaktas i det fortsatta arbetet.

5.En parlamentarisk arbetsgrupp ska ta fram en ny politisk organisation för Region Kalmar län 2019-2022 under våren 2018 och beslutas av landstingsfullmäktige i juni 2018. Organisationen ska formas utifrån tidigare redovisade utgångspunkter.

4. Tillägg i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018 – Samordningsförbundet i Kalmar län
Diarienummer 140266

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige gör följande tillägg till Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014-2018, att gälla från och med 1 mars 2016.

Ersättning till samordningsförbundets presidium och revisor ska utgå enligt följande.


Ordförande                  
Ersätts med 4,5 % av ersättning tillheltidsarvoderat landstingsråd = 2 471 kronor/månad.

1:e vice ordförande     
Ersätts med 3 % av ersättning för heltidsarvoderat landstingsråd = 1 647 kronor/månad.

2:a vice ordförande     
Ersätts med 1,5 % av ersättning för heltidsarvoderat landstingsråd = 824 kronor/månad.

Revisor                       
Dagarvode.

Finansieringen ska ske inom Samordningsförbundet anslag.

5. Ändring av prislista Kalmar Länstrafik
Diarienummer 160095

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ändrar landstingsfullmäktiges beslut den 18-19 november 2015, § 136 b punkt 4 genom att ombordavgiften i prislistan för Kalmar Länstrafik upphävs med omedelbar verkan.