Landstingsstyrelsen 2016-03-30

Datum: Onsdag den 30 mars 2016
Tid: 10:30
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Pierre Edström (L) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 11 april 2016 på landstingets kansli.

Informationsärenden

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning den 30 mars 2016 av Magnus Persson, och Lena Hagman,
kl. 10:30.

4. Redovisning av köfri vård
Föredragning den 30 mars 2016 av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl. 11:00.

5. Information om landstingets ekonomi
Föredragning den 30 mars 2016 av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:45.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

6. Yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)
Diarienummer 150814

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

7. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017 samt 2016-2018
Diarienummer 160012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

8. Utredningsuppdrag 13/21 – Strategier för klinisk forskning
Diarienummer 160176
Föredragning den 30 mars 2016 av Jonas Bonnedal, kl. 13:00 – 13:15.

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 13/21 – Uppdragsbeskrivning avseende en övergripande strategi för landstingets forskningsarbete.

2. Landstingsstyrelsen antar "Strategi för klinisk forskning" i enlighet med utvecklings- och folkhälsoenhetens förslag.

9. Utredningsuppdrag 15/06 – En plan för hur digitala/virtuella tjänster kan bidra till god geografisk tillgänglighet nära Invånarna i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer när behov finns
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/06 – En plan för hur digitala/virtuella tjänster kan bidra till bättre geografisk tillgänglighet nära invånarna i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer när behov finns.

2. Landstingsstyrelsen antar handlingsplanen i enlighet med utvecklings- och folkhälsoenhetens förslag.

3. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att ta fram en övergripande strategi för användandet av digitala och virtuella tjänster med återredovisning till landstingsstyrelsen i mars 2017.

10. Nyttjande ur finansiell resurs för regional kultur
Diarienummer 160154

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen överför 2 560 tkr till kulturnämnden ur den finansiella resursen som landstingsfullmäktige avsatt i landstingsplan 2016-2018.

11. Granskning av hur landstinget arbetar med att begränsa kostnader för inhyrd personal
Diarienummer 160150

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av hur landstinget arbetar med att begränsa kostnader för inhyrd personal till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 7 juni 2016.

12. Granskning av landstingets upphandlingsverksamhet
Diarienummer 160149 

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av landstingets upphandlingsverksamhet till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 7 juni 2016.

13. Revidering av delegationsordning
Diarienummer 160180 (140641)

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar delegationsordning och rätt att underteckna hand­lingar att gälla fr.o.m. den 1 april 2016.

14. Nominering av ledamöter till utskotten i Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer 150060

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen nominerar Linda Fleetwood (V) och Malin Sjölander (M) som ledamöter i hälso- och sjukvårdsutskottet i Regionsamverkan Sydsverige.

Landstingsstyrelsen nominerar Maria Ixcot Nilsson (S) och Ingegerd Petersson (C) som ledamöter i kulturutskottet i Regionsamverkan Sydsverige.

15. Delegationsärenden

Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 3 februari och 22 februari 2016.

16. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli

- Landstingsfullmäktige den 24 februari 2016.
- Landstingsstyrelsen den 3 februari och 24 februari 2016.
- Folkhälsoutskottet den 13 november 2015.
- Forsknings- och utvecklingsdelegationen den 26 januari 2016.
- Landstingets revisorer den 29 januari och 4 mars 2016.
- Centrala samverkansrådet den 25 november 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

17. Medborgarförslag 13/2015 om att underlätta länsöverskridande resande mellan Västervik och Linköping
Diarienummer 150549

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 13/2015 om att underlätta länsöverskridande resande mellan Västervik och Linköping enligt följande. Det finns redan idag en produkt för kunder som reser mellan Västervik och Linköping men en ytterligare förbättring som skulle innebära att även stadstrafiken i Linköping ingår i denna produkt kräver beslut i Region Östergötland.

18. Medborgarförslag 20/2015 om pendlingskort alternativt årskort
Diarienummer 150812

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 20/2015 om pendlingskort alternativt årskort.

19. Medborgarförslag 2/2016 om sänkt patientavgift för receptförnyelse
Diarienummer 160051

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 2/2016 om sänkt patientavgift för receptförnyelse.

20. Årsredovisning med bokslut för 2015
Diarienummer 160076

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner:
- framlagt bokslut för landstinget år 2015 innebärande ökning av eget kapi­tal
med 62 323 530 kronor samt ett underskott i förhållande till budget med
72 087 434 kronor.
- resultatöverföring till eget kapital för Folktandvården 2015 med
 6 132 041 kronor.
- rapport om genomförd intern kontroll 2015.
- avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB med
50 000 000 kronor under 2016.
- genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna
ränteersättningar år 2015.
- tilläggsbudget för 2015 års löneavtal med totalt 4 580 000 kronor.
- tilläggsbudgetering för köpt vård år 2015 med totalt 33 767 400 kronor.
- tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2015 med
53 212 000 kronor.
- tilläggsbudgetering 2015 för abonnemangsavgift till Skandionkliniken med
 946 000 kronor.
- tilläggsbudgetering 2015 av utvecklingsmedel Hälsoval med 2 000 000
kronor.
- utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2015 med
7 222 700 kronor.

2. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att slutligen utforma landstingets tryckta årsredovisning.

3. Landstingsstyrelsen överlämnar årsredovisning 2015 till revisorerna och landstingsfullmäktige.

21. Tilläggsbudget 2016 av överskott/underskott i 2015 års bokslut
Diarienummer 160075

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2016 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2015 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 1 034 800 kronor.

2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2016 för investerings-ändamål avseende överskott/underskott i 2015 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 47 846 900 kronor.

Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital.

22. Riktlinje för medborgardialog
Diarienummer 160188

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar Riktlinje för medborgardialog.

23. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige

- Motion 1/16 – Tidig upptäckt av Osteoporos, diarienummer 160111.
- Motion 4/16 – Uteblivna patientbesök, diarienummer 160177.
- Medborgarförslag 4/2016 om tydligare biljettregler vid länsöverskridande
resande, diarienummer 160175.