Landstingsstyrelsen 2016- 04-26

Datum: Tisdag den 26 april 2016
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Monica Ljungdahl (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 9 maj 2016 på landstingets kansli.

3. Landstingets anslag för oförutsett
Rapport över landstingsstyrelsen anslag för oförutsett läggs till handlingarna.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson och Sofia Hartz kl. 10:00

5. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Lars Mattsson, Ragnhild Holmberg, Henrik Holmberg, Anette Aronsson och Per Birkerud, kl. 10:30.

6. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:30.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

7. Yttrande över Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)
Diarienummer 160042

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8. Yttrande över Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)
Diarienummer 160040

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Fråga patienten! – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

9. Remiss om förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården
Diarienummer 160331

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat förslag till yttrande som sitt svar över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården Yttrandet överlämnas till Socialstyrelsen.

10. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017 samt 2016-2018
Diarienummer 160012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

11. Utredningsuppdrag 16/20 Kontinuerligt redovisa det långsiktiga arbetet för ett starkt arbetsgivarmärke
Diarienummer 160276

Muntlig föredragning av Peter Rydasp.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar redovisning av utredningsuppdrag 16/20 Kontinuerligt redovisa det långsiktiga arbetet för ett starkt arbetsgivarmärke till protokollet.

Det långsiktiga arbetet för ett starkt arbetsgivarmärke ska härefter redovisas i landstingsstyrelsen en gång i halvåret.

12. Utredningsuppdrag 16/21 Kontinuerligt redovisa arbetet med att minska beroendet av bemanningsbolag
Diarienummer 160277

Muntlig föredragning av Peter Rydasp.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar redovisning av utredningsuppdrag 16/21 Kontinuerligt redovisa arbetet med att minska beroendet av bemanningsbolag till protokollet.

Arbetet med att minska beroendet av bemanningsbolag ska härefter redovisas i landstingsstyrelsen fyra gånger per år.

13. Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet
Diarienummer 160104

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen har inte några invändningar mot föreslagna rekommen-dationer från Regionala cancercentrum i samverkan i sin helhet avseende nationell nivåstrukturering för sex områden i cancervården från och med den
1 januari 2017.

14. Lokal nivåstrukturering inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Diarienummer 160316

Förslag till beslut
1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att inom förvaltningen arbeta med lokal nivåstrukturering inom cancerområdet för att skapa en hållbar, kvalitetssäkrad verksamhet för framtiden. Det innebär att vissa åtgärder och ingrepp kommer att koncentreras till något av länets sjukhus. Arbets-fördelning mellan sjukhusen kan innebära förflyttningar i olika riktningar. En så balanserad arbetsfördelning som möjligt ska eftersträvas.

2. Konsekvensanalyser ska tas fram inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna får inte innebära att akutuppdraget påverkas negativt. Konsekvenser avseende kompetensförsörjning måste beaktas.

3. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att kontinuerligt redovisa arbetet till landstingsstyrelsens arbetsutskott.

15. Planerings- och genomförandeprocessen avseende nybyggnation för specialistpsykiatri vid länssjukhuset i Kalmar samt Oskarshamns och Västerviks sjukhus
Diarienummer 160231

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med psykiatriförvaltningen fortsätta planeringen för nybyggnation av lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik enligt arbetssättet partneringsamverkan och ta fram underlag för genomförandebeslut i november 2016.

16. Andelsägande i solcellsparken vid Nöbble gård, Kalmar kommun
Diarienummer 160244

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län får ingå avtal om ägande av en sextondels (1/16) andel i solcellsparken Nöbble gård i Kalmar kommun för 412 500 kr och en medlemsavgift om 10 000 kr.

Avtal tecknas av landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektö­ren.

Finansiering av andelsinköp ska ske inom driftbudget för 2016.

17. Hemställan till regeringen om pilotprojekt angående finansiell samordning mellan sjukförsäkring och sjukvården
Diarienummer 160280

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsstyrelsens presidium att göra en hemställan till regeringen om pilotprojekt angående finansiell samordning mellan sjukförsäkring och sjukvården.

18. Val av ombud till årsstämma för Inera AB
Diarienummer 160329

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utser Jessica Rydell (MP) till Landstingets i Kalmar län ombud vid årsstämma för Inera AB den 18 maj 2016.

19. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 16 mars 2016.

20. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

- Yttrande till indelningskommittén daterat den 1 april 2016. Diarienummer 150542.

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli
- Delegationen för primärvård och folktandvård den 10 februari 2016.
- Pensionärsrådet den 11 februari 2016.
- Personaldelegationen den 16 december 2015.
- Läkemedelskommittén den 20 januari och 17 februari 2016.
- Centrala samverkansrådet den 20 januari 2016.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

21. Motion 1/2016 angående tidig upptäckt av osteoporos
Diarienummer 160111

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige bifaller motion 1/2016 angående tidig upptäckt av osteoporos.

Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda om efterutbildning för all tandvårdspersonal i Kalmar län, som utför odontologisk röntgendiagnostik, kan vara en bra åtgärd i syfte att upptäcka tidig benskörhet hos befolkningen i stort.

Uppdraget ska redovisas på landstingsstyrelsen den 31 oktober 2016.

22. Motion 4/2016 Uteblivna patientbesök i vården
Diarienummer 160177

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 4/2016 angående höjning av patientavgift för uteblivna patientbesök i vården.

23. Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden
Diarienummer 130661

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner medborgarutskottets kostnadsberäknade plan för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län.

I medborgarutskottets budget för 2016 finns 100 000 kronor avsatt för medborgarpanel/e-panel. Ytterligare 200 000 kronor för år 2016 avsätts ur landstingets finansiella resurs.

Finansiering efter 2016 inarbetas i kommande landstingsplan.

24. Medborgarförslag 21/2015 om att kunna få influensaspruta i Loftahammar
Diarienummer 150813

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 21/2015 om att kunna få influensaspruta i Loftahammar enligt följande. Varje enhet inom Hälsoval har möjlighet att lägga upp sin vaccinationsverksamhet på det sätt man anser vara bäst för sina listade patienter.

25. Medborgarförslag 1/2016 Hoppolek för barn med flerfunktionshinder
Diarienummer 160016

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 1/2016 Hoppolek för barn med flerfunktionshinder.

26. Avgiftsbefrielse för uppföljningsbesök hos tobaksavvänjare efter graviditet
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att uppföljningsbesök ska erbjudas kostnadsfritt hos tobaksavvänjare, inom ett år efter förlossningen.

Denna avgiftsbefrielse ska gälla från och med 1 juli 2016.

27. Ändring av stadgar för stiftelsen Kalmar läns museum
Diarienummer 160226

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för stiftelsen Kalmar läns museum.

28. Genomförandebeslut avseende nybyggnation av lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda
Diarienummer 150292

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar genomföra nybyggnation av lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda enligt redovisat förslag.

2. Landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget i Kalmar län byter fastigheten Emmaboda Eken 9 mot fastigheten Emmaboda Björken 1 enligt upprättat bytesavtal. Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna bytesavtalet.

29. Genomförandebeslut avseende ombyggnation av lokaler för läkarutbildning vid länssjukhuset i Kalmar
Diarienummer 150625

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med personaldirektören, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och IT-förvaltningen genomföra ombyggnation av lokaler för läkarutbildning, sjukhusadministration, kliniskt träningscenter och IT-förvaltningen enligt redovisat förslag.

2. Landstingsfullmäktige anslår 3 Mkr per år från och med 2017 avseende extern förhyrhyrning av lokaler för IT-förvaltningens medarbetare i Kalmar.

30. Genomförandebeslut avseende nybyggnation av ambulansstation i Ålem
Diarienummer 150626

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta planeringen för nybyggnation av ambulansstation i Ålem enligt redovisat underlag för genomförandebeslut.

31. Redovisning av partistöd 2015
Diarienummer 160245

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar inkomna redovisningar av partistöd 2015.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige notera redovisningarna av partistöd 2015 samt överlämna dessa till landstingsstyrelsens budgetberedning inför årligt beslut om partistöd.

32. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
- Medborgarförslag 7/2016 om förmånscyklar till landstingsanställda, diarienummer 160256.

- Motion 5/2016 motion för folkhälsa, sjukdomsförebyggande verksamhet i hela länet, diarienummer 160255.