Landstingsstyrelsen 2016- 06-07

Datum: Tisdag den 7 juni 2016
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista     

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Gudrun Brunegård (KD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 21 juni 2016 på landstingets kansli.

Informationsärenden

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson, Lena Hagman samt Halli Eliassi och
Johanna Sandin från radiologiska kliniken, länssjukhuset Kalmar, kl. 10:00.

4. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Patrik Glasberg, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl. 10:20.

5. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:40.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

6.Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
Diarienummer 160225

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).

Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet.

7. Yttrande över betänkandet En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
Diarienummer 160272

Förslag till beslut
Landstinget antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om
e-cigaretter. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

8. Bidrag till Linnéakademins forskningsstiftelse
Diarienummer 160371

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att bidra med 100 000 kronor till Linnéakademins forskningsstiftelse.

Finansiering ska ske ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsett.

9. Medfinansiering till Linnéuniversitets stipendier till nyanlända studenter
Diarienummer 160372

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att för 2016 medfinansiera Linnéuniversitetets stipendier för att underlätta för nyanlända studenter med 250 000 kronor.

Finansiering ska ske ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsett.

10. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017 samt 2016-2018
Diarienummer 160012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

11. Utredningsuppdrag 16/05 Se över förutsättningarna för införandet av en digital hälsocentral
Diarienummer 160290

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/05 Se över förutsättningarna för införandet av en digital hälsocentral.

Delrapportering av projektet för införandet av en digital hälsocentral ska ske till landstingsstyrelsen den 7 december 2016 och slutrapportering till landstingsstyrelsen i juni 2017.

12. Utredningsuppdrag 16/08 Uppföljning av införandet av fysioterapeut som första kontakt i primärvården
Diarienummer 160155

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/08 – Införande av fysioterapeut som första kontakt i primärvård.

2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra de åtgärder som framgår i slutredovisningen.

13. Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram
Diarienummer 160304

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/22 – Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram.

2. Landstingsstyrelsen godkänner förslag till rammodell och införandeplan för erbjudande om heltid.

14. Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb
Diarienummer 160305

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning över utredningsuppdrag 16/23 - Utreda möjligheterna till traineejobb.

15. Samorganisation av Söderåkra och Torsås hälsocentraler
Diarienummer 160354

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om ett samgående mellan Söderåkras och Torsås hälsocentraler enligt primärvårdsförvaltningens förslag.

16. Yttrande över granskning av hur landstinget arbetar med att begränsa kostnader för inhyrd personal
Diarienummer 160150

Föredragning av Peter Rydasp, personaldirektör, tid 10 minuter.

Föredragning av Anders Björkman ordförande, Tommy Englund vice ordförande, landstingsrevisorerna och Tomas Sandberg, revisionschef, tid 10 minuter.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner redovisat yttrande som svar till landstingets revisorer över hur arbetet med att begränsa kostnaden för inhyrd personal bedrivs.

17. Yttrande över revisorernas granskning av landstingets upphandlings-verksamhet
Diarienummer 160149

Föredragning av Anders Björkman ordförande, Tommy Englund vice ordförande, landstingsrevisorerna och Tomas Sandberg, revisionschef, tid 10 minuter.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar landstingsservice yttrande som sitt svar på revisorernas granskningsrapport över landstingets upphandlingsverksamhet.

18. Granskning av landstingets investeringsprocess
Diarienummer 160345

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av landstingets investeringsprocess till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 7 september 2016.

19. Granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket
Diarienummer 160346

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 7 september 2016

20. Anmälan om personuppgiftsombud
Diarienummer 160388

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utser Jennie Hagberg till personuppgiftsombud för landstingsstyrelsen och landstingets revisorer från om med den 1 juli 2016.

21. Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2016/17
Diarienummer 160260

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fastställer priserna för länsskolkort enligt följande:

Med anledning av förändringar i trafikindex och elevantal föreslås nedanstående förändring av priset för skolkort för skolåret 2016/17:

Kommunskolkort ht 2016 Sänkt pris med 150 kr från 3 105 kr till 2 940 kr.
Kommunskolkort vt 2017 Sänkt pris med 100 kr från 3 450 kr till 3 350 kr. 
Länsskolkort ht 2016 Sänkt pris med 100 kr från 4 450 kr till 4 350 kr. 
Länsskolkort vt 2017 Oförändrat pris 4 930 kr. 

22. Rapport uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 2015
Diarienummer 160353

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2015 till protokollet.

23. Kemikaliestrategi
Diarienummer 160341

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar Kemikaliestrategi att gälla från och med den 7 juni 2016

24. Sammanträdesplan 2017
Diarienummer 160411

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2017 för landstingsstyrelsen samt landstingsstyrelsens arbetsut­skott/budget-beredningen enligt redovisat förslag.

2. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt följande: 1 mars, 31 maj,
27 september och den 29-30 november.

25. Delegationsärenden

Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 26 april 2016.

26. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

- Yttrande till indelningskommittén daterat den 3 maj 2016. Diarienummer 150542/10.

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli

- Medborgarutskottet den 18 februari 2016.
- Centrala samverkansrådet den 23 mars 2016.
- Landstingets revisorer den 15 april 2016.
- Läkemedelskommittén den 16 mars och 13 april 2016.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

27. Medborgarförslag 19/2015 SMS-livräddare i Kalmar län
Diarienummer 150797

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 19/2015 SMS-livräddare i Kalmar län.