Landstingsstyrelsen 2016-09-07

Datum: Onsdag den 7 september 2016
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Lennart Hellström (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 19 september 2016 på landstingets kansli.

3. Landstingets anslag för oförutsett

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

4. Redovisning av sommarens verksamhet 2016
Föredragning av Krister Björkegren, kl. 10:00.

5. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson, kl. 10:10.

6. Redovisning av det långsiktiga arbetet för ett starkt arbetsgivarmärke
samt redovisning av arbetet med att minska beroendet av bemanningsbolag (§ 72-73, LS den 26 april 2016)
Föredragning av Peter Rydasp, kl. 10:40.

7. Redovisning av köfri vård (även redovisning av bemanning hyrbolag)
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl. 11:00.

8. Information om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Föredragning av Hans-Peter Eriksson, kl. 11:45.

9. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 13:00.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

10.Yttrande över promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar, Ds 2016:11
Diarienummer 160401

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande över Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Ds 2016:11. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

11. Medborgarförslag 6/2016 om avtal med privat naprapat
Diarienummer 160213

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avslår medborgarförslag 6/2016 om avtal med privat naprapat i Oskarshamn. En utvidgning genom att ansluta fler naprapater till landstingets ersättningssystem kan bli aktuell först när landstingets ekonomi tillåter det.

12. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017 samt 2016-2018
Diarienummer 160012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

13. Utredningsuppdrag 16/04 - En plan för införande av fast vårdkontakt och vårdplan inom fler sjukdomsområden ska tas fram
Diarienummer 160289

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutrapport över utredningsuppdrag 16/04 - Plan för införande av fast vårdkontakt och vårdplan.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra redovisad plan för införande i landstingets vårdverksamheter.

Föredragning av Karl Landergren, 15 minuter.

14. Utredningsuppdrag 16/16 - En översyn av medicinsk fotvård
Diarienummer 160300

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag
16/16 - En översyn av medicinsk fotvård.

15. Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket
Diarienummer 160346

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar yttrandet som sitt svar på revisorernas granskningsrapport av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket.

Föredragning av Tommy Englund och Tomas Sandberg, tid 10 minuter.

16. Yttrande över revisorernas granskning av landstingets investeringsprocess
Diarienummer 160345

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen antar yttrandet som sitt svar på revisorernas granskningsrapport av landstingets investeringsprocess.

2. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att återrapportera uppföljningen av vidtagna åtgärder till Landstingsstyrelsen.

Föredragning av Tommy Englund och Tomas Sandberg, tid 10 minuter.

17. Lönebidragskompensation för kulturorganisationer
Diarienummer 140786

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beviljar tilläggsanslag för 2016 till Kalmar läns Museum med 935 tkr, Kalmar Konstmuseum 200 tkr och Kalmar läns hemslöjd 39 tkr som kompensation för ökade lönebidragskostnader, med finansiering ur landstingets finansiella resurs.

Den långsiktiga hanteringen när det gäller lönebidragskompensation för kulturorganisation hanteras i landstingsplanen för 2017-2019.

18. Uppdatering av Säkerhetsskyddsplan
Diarienummer 160483

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat förslag till uppdaterad säkerhetsskyddsplan.

19. Skrivelse från Kristdemokraterna angående "Inför kontantfria serviceresor"
Diarienummer 160453

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen besvarar skrivelsen från Gudrun Brunegård om kontantfria serviceresor med följande. KLT arbetar redan idag med det långsiktiga målet att all kollektivtrafik ska bli kontantfri, främst genom betalning med kort och Reskassa.

20. Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Diarienummer 160070

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner och ställer sig bakom denna rekommendation.

2. För medfinansiering för att etablera en samverkansstruktur som stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys upptas i Landstingsplanen 2017-2019, 720 tkr årligen fr.o.m. 2017.

21. Interkommunal ersättning 2017, för utbildning vid folkhögskolor med annan huvudman än Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 160070

Förslag till beslut
1. Ersättning utgår till andra landsting eller till annan huvudman för utbildningar vid folkhögskola, 15 veckor eller längre. Ersättningen utgår med ett schablonbelopp på 390 kronor/deltagarvecka för budgetåret 2017.

2.  Utbetalning sker utifrån den faktiska utbildningstiden vid studieuppehåll och studieavbrott.

3. Det landsting där den studerande är folkbokförd den dagen utbildningen startar har betalningsansvar för hela kursen.

22. Nominering av ledamöter till Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping
Diarienummer 160032/22

Förslag till beslut
Nominering av ledamöter till Regionala Etikprövningsnämnden kommer att meddelas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 7 september 2016.

23. Val av ombud till ordinarie årsstämma för Svensk Kollektivtrafik
Diarienummer 160466

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utser Kent Ingvarsson som ombud vid ordinarie årsstämma för Svensk Kollektivtrafik för mandatperioden till och med den 31 december 2018.

24. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 13 juni 2016.

25. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Landstingsfullmäktige den 25 maj 2016.
- Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård, den 10-11 maj 2016.
- Folkhälsoutskottet den 1 juni 2016.
- FoU-delegationen den 14 juni 2016.
- Läkemedelskommittén den 13 april och 18 maj 2016.
- Personaldelegationen den 16 mars och den 18 maj 2016.
- Pensionärsrådet

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

26. Medborgarförslag 7/2016 om förmånscyklar till landstingsanställda
Diarienummer 160256

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 7/2016 om förmånscyklar till landstingsanställda enligt följande: Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna om förmånscyklar till landstingsanställda.

27. Medborgarförslag 8/2016 om länsfärdtjänst
Diarienummer 160410

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 8/2016 om länsfärdtjänst.

28. Motion 5/2016 angående sjukdomsförebyggande verksamhet i hela länet
Diarienummer 160255

1. Landstingsfullmäktige bifaller motion 5/2016 om sjukdomsförebyggande verksamhet i hela länet, i de delar som avser samverkan med studieförbunden i Kalmar län för att utveckla ett förstärkt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt öka hälsomedvetenheten i länet och nå ut till nya grupper.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att inleda en dialog för samverkan med studieförbunden i Kalmar län i syfte att utveckla ett förstärkt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

29. Motion 6/2016 Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor
Diarienummer 160469

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 6/2016 om att ta fram en särskild handlingsplan mot könsstympning eftersom landstinget har en handlingsplan för våld i nära relationer som innefattar frågan om könsstympning.

30. Motion 7/2016 Samarbete för bättre vård och kompetensutveckling
Diarienummer 160521

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen bifaller motion 7/2016 om samarbete för bättre vård och kompetensutveckling avseende punktsats 1och 2. Det innebär följande:

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett samarbetsprojekt mellan landstinget och någon av länets kommuner i syfte att möjliggöra organisationsöverskridande auskultation.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att personal bjuds in till relevanta internutbildningar inom respektive organisation.

31. Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
Diarienummer 160340

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att godkänna och tillämpa Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation om avgift vid Skandionkliniken att gälla från och med 1 november 2016.

32. Ändring i reglemente för Landstingsstyrelsen, Kulturnämnden, Trafikstyrelsen och Folkhögskolestyrelsen
Diarienummer 140266

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att göra en komplettering i landstingsstyrelsens, kulturnämndens, trafikstyrelsens och folkhögskolestyrelsens reglementen enligt följande:

§ 12.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i landstingsstyrelsens samt dess utskott och delegationers sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

§ 5.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i kulturnämndens sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

§ 3.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i trafikstyrelsens sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

§ 3.a
Ledamot som inte kan närvara fysiskt vid ett sammanträde har möjlighet att delta på distans i folkhögskolestyrelsens sammanträden. Detta ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på vilka villkor. Ledamöter som deltar på distans ska anses närvarande.

33. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
Medborgarförslag 9/2016 om gratis busskort till asylsökande.
Diarienummer 160419.