Landstingsstyrelsen 2016-10-04

Datum: Tisdag den 4 oktober
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Pierre Edström (L) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 10 oktober på landstingets kansli.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson, kl. 10:00.

4. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl. 10:20.

5. Redovisning av planeringen framåt avseende vårdplatser
Föredragning av Ragnhild Holmberg, Johan Rosenqvist, Birgitta Hjalmarsson och Henrik Holmberg, kl. 11:00.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

6. Yttrande över remiss Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
Diarienummer 160535

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkande (SOU 2016:48) "Regional indelning – tre nya län".

Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.

7. Rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående
Diarienummer 160435

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att följa och tillämpa Sveriges Kommuner och Landstings uppdaterade rekommendation om enhetlighet i landstingens/ regionernas erbjudande av offentligt finansierad befruktning enligt bilaga 1, att gälla från och med 1 november 2016.