Landstingsstyrelsen 2016-12-07

Datum: Onsdag den 7 december 2016
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

Gudrun Brunegård (KD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 19 december 2016 på landstingets kansli.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson och Charlotta Brunner, kl. 10:00.

4. Redovisning av arbetet med att minska beroendet av bemanningsbolag
(se beslut § 73, landstingsstyrelsen den 26 april 2016)
Föredragning av Peter Rydasp, kl. 10:20.

5. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl. 10:40.

6. Uppföljning av handlingsplanen för köfri vård (se beslutspunkt 19 nedan)
Föredragning av Karl Landergren, kl. 11:20.

7. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:40.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

8. Delrapportering av projekt för införande av en digital hälsocentral
Diarienummer 160290 (följduppdrag av utredningsuppdrag 16/05 redovisat på landstingsstyrelsen den 7 juni 2016, § 104).

Muntlig delrapport på landstingsstyrelsen den 7 december 2016 av Magnus Persson, tid 10 minuter.

9. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017 samt 2016-2018
Diarienummer 160012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar redovisad uppdragslista till protokollet.

10. Utredningsuppdrag 15/05 – En handlingsplan för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga
Diarienummer 150054/5

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/05 -
En handlingsplan för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga.

11. Utredningsuppdrag 15/19 – Genomföra, testa och utvärdera modellen för akademisk specialisttjänstgöring
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning över utredningsuppdrag 15/19 - Genomföra, testa och utvärdera modellen för akademisk specialisttjänstgöring.

Personaldelegationen får i uppdrag att kontinuerligt följa det fortsatta arbetet.

12. Utredningsuppdrag 16/06 Följa upp handlingsplanen för köfri vård samt återredovisning av följduppdrag av utredningsuppdrag 15/04, se beslut landstingsstyrelsen, § 228, den 14 december 2015
Diarienummer 160291, 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Följa upp handlingsplanen för köfri vård samt återredovisning av utrednings-uppdrag 15/04.

13. Utredningsuppdrag 16/07 – Landstinget ska implementera Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende (LARO)
Diarienummer 160292

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/07 – Landstinget ska implementera Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedels-assisterad behandling av opioidberoende (LARO).

14. Utredningsuppdrag 16/11 – En länsövergripande utredning som bland annat omfattar lokalbehov för neonatalverksamheten på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus, delredovisning
Diarienummer 160295

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner delredovisning av utredningsuppdrag 16/11- - En länsövergripande utredning som bland annat omfattar lokalbehov för neonatalverksamheten på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus.

2. Landstingsstyrelsen godkänner att landstingsservice gör en förstudie över möjligheten att förbättra lokalerna för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus genom att ytor vid den angränsande barnavdelningen används.

3. Slutredovisning av uppdraget som omfattar lokalbehovet både vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus ska ske till landstingsstyrelsen den 3 maj 2017.

15. Utredningsuppdrag 16/15 – Öppen innovation som metod ska prövas och utvärderas
Diarienummer 160299

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/15 – Öppen innovation som metod ska prövas och utvärderas.

Föredragning av Magnus Persson, tid 10 minuter.

16. Utredningsuppdrag 16/18 – Upprätta en handlingsplan för hur riskbruks- och missbruksvården ska organiseras utifrån de nationella riktlinjerna
Diarienummer 160302

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsuppdrag 16/18 - Upprätta en handlingsplan för hur riskbruks- och missbruksvården ska organiseras utifrån de nationella riktlinjerna.

2. Landstingsstyrelsen antar redovisad handlingsplan för hur riskbruks- och missbruksvården ska organiseras utifrån de nationella riktlinjerna.

Föredragning av Sofia Hartz, tid 10 minuter.

17. Utredningsuppdrag 16/25 Handlingsplan för effektivare resursutnyttjande genom utveckling av yrkesroller
Diarienummer 160307

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningar över utredningsuppdrag 16/25, handlingsplan för effektivare resursutnyttjande genom utveckling av yrkesroller samt utredningsuppdrag 15/21, Effekterna av införandet av "Rätt vårdadministration på rätt nivå".

Personaldelegationen får i uppdrag att kontinuerligt följa det fortsatta arbetet.

Föredragning av Marita Blomberg Nilsson, tid 10 minuter.

18. Handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar uppmärksammas i vården, återrapportering (utredningsuppdrag 15/14 diarienummer 150054 beslut LS 14 dec 2015)

Muntlig återredovisning av Karl Landergren, tid 10 minuter.

19. Internkontrollplan 2017
Diarienummer 160716

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner Internkontroll­plan 2017.

20. Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och överenskommelse för 2017
Diarienummer 160723

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och överenskommelse med Folktandvården, att gälla under 2017.

Nya bilagor!

21. Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 2017
Diarienummer 160720

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fastställer för Uppdragsbeskrivning, Ersättning för vården, Glesbygdsersättning, Jourschabloner, Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval Kalmar län, Regel listning, Standardutrustning IT samt Certifiering av Hälsocentral inom Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2017.

Föredragning av Sofia Hartz, tid 20 minuter.

Nya bilagor!

22. Delredovisning av uppdrag om tidig upptäckt av osteoporos (följduppdrag motion 1/2016)
Diarienummer 160111

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delredovisning av uppdrag om tidig upptäckt av osteoporos.

Landstingsstyrelsen godkänner att Folktandvården genomför ett pilotprojekt i syfte att om det är möjligt att generellt screena för osteoporos i samband med vanlig dentalbildstagning.

Kostnaden för projektet om 500 000 kr ska tas ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsett.

Slutredovisning av uppdraget ska ske när pilotprojektet har genomförts.

Föredragning av Anders Nylander, tid 10 minuter.

23. Ändringar Riktlinjer för ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster
Diarienummer 160652

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster, del 4.

Ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2017.

24. Yttrande över nytt Samverkansavtal för Öresundstågstrafiken
Diarienummer 160685

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län ställer sig i nuläget inte bakom föreslaget sam-verkansavtal för Öresundstågstrafiken. En dialog med berörda parter krävs för att hitta en lösning som gagnar samtliga parter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

25. Anknytningsavtal avseende sydöstra sjukvårdsregionen till regionalt avtal om läkarutbildning och forskning för Östergötland, RALF avtal
Diarienummer 160784

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner anknytningsavtal avseende Sydöstra sjuk­vårdsregionen till regionalt avtal om läkarutbildning och forskning för Öster­götland (RALF 2015).

Landstingsstyrelsen delegerar till landstingsstyrelsens ordförande och lands­tingsdirektören att teckna avtalet.

26. Val som ledamot i Personaldelegationen
Diarienummer 160032

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen entledigar Elisabeth Wanneby (MP) som ledamot i Personaldelegation från och med den 21 oktober 2016.

2. Landstingsstyrelsen utser Jessica Rydell (MP) som ledamot och XX som ersättare i Personaldelegationen för perioden 7 december – 30 oktober 2018.

27. Nominering av ledamot till regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Diarienummer 160032/22

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen nominerar XX som ledamot i etikprövningsnämnden i Linköping för perioden 2017-2019.

28. Delegationsärenden

Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 21 oktober,
25 oktober och den 14 november 2016.

29. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Folkhögskolestyrelsen den 30 september 2016
- Funktionshinderrådet den 29 september 2016
- Landstingets revisorer den 4 november 2016
- Personaldelegationen den 14 september 2016

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

30.Motion 8/2016 om att erbjuda även pojkar vaccination mot HPV
Diarienummer 160603

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 8/2016 om att erbjuda även pojkar vaccination mot HPV.

31. Motion 9/2016 Utveckla avslutningssamtalen
Diarienummer 160616

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 9/2016 angående utveckla avslutningssamtalen med följande:

Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att utreda hur ett komplement till befintliga avgångssamtal kan se ut. Uppdraget ska redovisas till landstingsstyrelsen den 29 mars 2017.

32. Medborgarförslag 3/2016 om fria bussresor för pensionärer
Diarienummer 160141

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 3/2016 om fria bussresor för pensionärer med att frågan om fria bussresor för pensionärer kommer att beaktas i kommande plan och budgetarbete.

33. Medborgarförslag 4/2016 om tydligare biljettregler vid länsöverskridande resande Överum – Linköping
Diarienummer 160175

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 4/2016 om tydligare biljettregler vid länsöverskridande resande med redovisat yttrande.

34.Medborgarförslag 9/2016 om gratis busskort till asylsökande
Diarienummer 160419

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 9/2016 om gratis bussresor för asylsökande.