Landstingets folkhälsoarbete

Landstingets folkhälsoarbete

 • Om vårt arbete

  Vad är folkhälsa?

  God hälsa är för många människor det viktigaste i livet och en resurs för den enskilda individen. Folkhälsa är ett mått på det allmänna hälsotillståndet i en hel befolkning och därmed en resurs för samhället.

  Folkhälsoarbetet i Kalmar län handlar om att skapa goda förutsättningar för att leva ett rikt och hälsosamt liv, till exempel genom att göra det enkelt för invånarna att välja en bra och hälsosam livsstil. Det handlar också om att i samverkan med andra länsaktörer skapa trygga fysiska och sociala miljöer där människor känner sig delaktiga och har inflytande över sin livssituation.

  Jämlik hälsa

  För att uppnå god folkhälsa krävs att hälsan är jämnt fördelad i befolkningen. En viktig del av det strategiska folkhälsoarbetet är därför att långsiktigt arbeta för att minska skillnader i hälsostatus mellan olika grupper och geografiska områden. Detta kräver helhetssyn, samordning och samverkan med länets kommuner, myndigheter, föreningsliv, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet.

 • Hälsolänet

  Landstinget i Kalmar län har som vision att vara Hälsolänet. För att uppnå det arbetar vi både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att du som vill ska ha möjlighet att välja hälsosamma levnadsvanor och förbättra din hälsa.

  Livsstilsmottagningar

  Livsstilsmottagningar finns på länets alla hälsocentraler och kan ge dig råd och stöd om du vill förändra dina vanor kring mat, tobak, fysisk aktivitet, alkohol, sömn och stress. På livsstilsmottagningarna finns en hälsokoordinator som har en viktig och central funktion. De kan hänvisa invånare och patienter med FaR (Fysisk aktivitet på recept) till FaR-ledare i föreningslivet. Om du vill sluta använda tobak kan du få komma till en tobaksavvänjare på hälsocentralen. Hälsokoordinatorn är länken mellan läkaren och de lokala förutsättningarna, allt för att ge dig stöd till en hälsosam livsstil.

 • Prioriterade folkhälsoområden

  Tobak, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och jämställdhet/jämlikhet är särskilt prioriterade områden inom folkhälsoarbetet. Dessa har bestämts utifrån invånarnas hälsoläge och finns förankrade i landstingets verksamhetsövergripande styrdokument - landstingsplanen.

 • Hälsofrämjande organisation

  Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  Sedan 2015 är Landstinget i Kalmar län medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) som är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH), initierat av Världshälsoorganisationen WHO.

  Om HFS

  Målet med arbetet i HFS är att driva utvecklingen mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Det hälsofrämjande perspektivet ska genomsyra all verksamhet och bidra till en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården, såväl som god folkhälsa i länet och en mer jämlik och jämställd vård.

  Hälsofrämjande organisation

  Genom att anta utgångspunkten "Hälsofrämjande organisation", HFO, har Landstinget i Kalmar län vidgat synsättet till att arbeta hälsofrämjande i hela organisationen där samtliga förvaltningar, inte bara de sjukvårdande, är med och bidrar i folkhälsoarbetet.