Interna forskningsanslag

Doktorandmedel

Medarbetare som avser att doktorera och därför, på deltid, behöver frigöras från sina ordinarie tjänster har möjlighet att söka doktorandmedel motsvarande 25 % arbetstid. Formellt krävs att vederbörande är anställd i Landstinget i Kalmar län. Ansökan ska vara godkänd och underskriven av verksamhetschefen. Medlen kan sökas en gång per år i november.

Postdokmedel

Disputerade medarbetare som har pågående eller planerat forskningsarbete eller ingår i en forskargrupp (regional/nationell/internationell) har möjlighet att söka postdokmedel motsvarande max 20 % arbetstid under tre år. Postdokmedel kan vid behov sökas för kortare tid och lägre andel av arbetstiden. Medarbetare som beviljas postdokmedel förväntas medverka i landstingets forskningsrelaterade aktiviteter och uppdrag. Medlen kan sökas en gång per år i november.

Medel för forskningsprojekt

Anställda i landstinget har möjlighet att söka medel för kliniska forskningsprojekt. Bidrag kan sökas för att under begränsad tid få tjänstledigt med lön för att bedriva forskningsarbete eller för andra omkostnader. Medel kan inte sökas för kurser eller studier som görs inom ramen för en specialistutbildning, kandidat- magister- eller masterutbildning. Däremot är det möjligt att söka bidrag för att vidareutveckla ett projekt efter avslutad utbildning eller skriva en artikel med utgångspunkt från ett utbildningsprojekt. Maximerat belopp som kan beviljas varje enskild ansökan är satt till 70.000 kronor.

Medel för handledning av doktorander

Det finns möjlighet att söka medel för handledning av doktorander motsvarande 5 % arbetstid per doktorand, totalt max 10 % arbetstid.

 

Ansökningsblanketter hittar du som är anställd i Landstinget i Kalmar län på intranätet. 

Nedan finns sammanställningar av beviljade doktorandmedel.

För att se vilka avhandlingar som har producerats av forskare inom Landstinget i Kalmar Län, se sidan med publikationer.