Bättre liv för mest sköra äldre

Målet är att den äldre ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg

Strategi- och handlingsplanen Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län tas fram årligen av den samordnande äldregruppen i länet.

Fokus under 2018-2019 är:

Samordnad individuell plan (SIP) och fast vårdkontakt är de förenande länkarna för att skapa en sammanhållen vård och omsorg samt öka den äldres delaktighet.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ställer krav på ett förändrat arbetssätt i länets kommuner, primärvården och den specialiserade vården kräver fortsatt implementering.

Utvecklingen av avancerad hemsjukvård med team primärvård, öppen specialiserad vård och kommunal hälso- och sjukvård ska fortsätta.

Kommunerna behöver fortsätta utveckla en trygg hemgång för de mest sköra äldre vid utskrivning från sjukhus, hemrehabilitering och förebyggande arbetet(Senior alert).

I primärvården behöver en fast vård respektive läkarkontakt, ökat stöd i hemsjukvården och en mer personcentrad vård och ansvar för de mest sköra äldre utvecklas. Införande av Hälsosamtal pågår.

Inom den öppna och slutna specialiserade vården föreslås för uppföljning av komplexa patienter mottagningar anpassade utifrån de äldres behov, konsultationsstöd för primärvård och kommun samt mobilt geriatriskt/medicinskt team.

Tillsammans behöver vi öka kunskapen om äldres psykiska och fysiska hälsa.

Målet är en trygg äldre med en planering t.ex. SIP och en fast vårdkontakt som är känd av den enskilde själv, närstående och personal inom vård och omsorg.