Förbättringsprogram

Förbättringsprogrammet är en utbildning som vänder sig till Landstinget i Kalmar läns arbetsplatser som vill ha stöd i sitt förbättringsarbete.

Utbildningen inom Varje dag lite bättre vänder sig till Landstinget i Kalmar läns arbetsplatser som vill ha stöd i sitt systematiska förbättringsarbete.

Programmet är upplagt enligt Genombrottsmetodiken, som beskrivs närmare nedan, med tre lärande seminarier som varvas med eget arbete på hemmaplan med kartläggningar och mätningar

Syftet med programmet är att bidra till att skapa struktur och kontinuitet i verksamheternas förbättringsarbete

Genombrottsmetoden

Genombrottsmetodiken är ett handledarlett förbättringsprogram för sjukvårdsteam som jobbar närmast vårdtagarna. Arbetet utgår från enhetens eget behov och förutsättningar. Syftet är att ta fram och testa personalens egna förbättringsidéer på sin arbetsplats och därmed förbättra vården för vårdtagarna samt vårdmiljön för personalen. Ett annat viktigt inslag i metodiken är att lära av andra.

Genombrottsmetodiken utgör grundstommen i olika förbättringsprogram, bland annat "Bra mottagning" som fokuserar på tillgänglighet samt "En bättre demensvård" som fokuserar på just demensvården.

Arbetsgången för metodiker som bygger på Genombrott är:
• Probleminventering och fastställande av mål
(Vad vill vi uppnå?)
• Bjuda in inspiratörer för att lyssna på deras erfarenheter
(Hur gjorde andra?)
• Ta fram förbättringsidéer för den egna verksamheten
• Engagera alla på enheten, delaktighet
• Testa flera olika förändringsidéer i liten skala under kort tid.
• Utvärdera och mäta för att veta – inte tro
• Genomföra de förändringar fullt ut som visade sig vara bra
• Dokumentera, utvärdera
(Har vi nått vårt mål? Hur behåller vi kontinuiteten?)

Bakgrund

Genombrott är en metod för kontinuerligt, patientfokuserat förbättringsarbete. Metodiken är en försvenskning av "Breakthrough series", ursprungligen framtagen av statistikern Tom Nolan och läkaren Donald Berwick vid The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston.

Genombrottsmetodiken introducerade i Sverige 1997 av Landstingsförbundet (idag SKL) och är numera den vanligast förekommande förbättringsmetodiken inom svensk hälso- och sjukvård. Genombrott förutsätter att det finns existerande kunskap och erfarenhet som bör spridas till, eller mellan olika verksamheter man lär sig av varandra.