Värdegrunds- och förbättringsarbete

Genom värdegrundsarbete tillvaratas kraft och kunskap som utvecklar och främjar bra värderingar för kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Landstinget utgår från medborgarnas behov och erbjuder sin samlade kompetens och tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden: öppet, engagerat och kunnigt.

Landstinget i Kalmar län har som mål att erbjuda Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Med det följer ett omfattande kvalitetsarbete i hela verksamheten där värdegrunds- och förbättringsarbete är centrala delar för att nå detta mål. Arbetet sker under den övergripande interna strategin "Varje dag lite bättre – kraften hos många!" med förbättringsanda i vardagen som ledord.

Varjedag-berättelser stärker förbättringsarbete

Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit en positiv vändning eller kraft, skapas en positiv anda av ständig förbättring. Med hjälp av medarbetarnas sanna berättelser; Varjedag-berättelser, sprids konkreta exempel på vad värdegrundsorden: öppet, engagerat och kunnigt och bra bemötande står för. Vi får hjälp med att omvandla orden till verklig handling - och visar att vi lever efter dem. I förbättringsarbete är det är minst lika viktigt att lyfta fram och lära av positiva händelser, när någon åstadkommit något extra bra, som att reflektera över händelser när det uppstod en risk - eller rentav något som inte borde hända inträffade. Det bidrar också till en ökad stolthet att lyfta fram goda exempel och individer som bidragit till förbättring i vår verksamhet.

På dessa sidor kan du se exempel på vårt värdegrunds- och bemötandearbete genom Varjedag-berättelser. Som en del av detta har en särskild satsning gjorts inom området Bra bemötande och delaktighet ur patientperspektivet med filmen "Vi möter människor varje dag". 

Sedan 2016 fokuserar vi dessutom på värdet av erfarenheter. Filmen
"Vi är människor som möter människor - varje dag"uppmärksammar frågan hur vi bättre nyttjar kraften som uppstår när det händer avgörande saker som vi själva eller andra är med om. Hur påverkar det oss och kan det bidra till att göra oss ännu bättre? Hur använder vi egna och andras erfarenheter? Hur möter vi varandra som människor?