Nationell utvärdering

Socialstyrelsen (SoS) gör varje år utvärderingar och öppna jämförelser av vården för enskilda sjukdomsgrupper med utgångspunkt i nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella utvärderingar syftar till att följa upp och bedöma såväl landstingens som kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med specifika sjukdomar.

Utvärderingarna upprepas efter cirka 3 till 4 år, och fokuserar då främst på de aspekter av vården som bedömts ha stora förbättringsbehov.

Målgruppen för utvärderingarna är främst beslutsfattare på olika nivåer: politiker, tjänstemän och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, men den kan även vara till nytta för olika intressenter som patientföreningar, vårdprofessioner och medier. Avsikten är också att rapporten ska vara ett stöd för den offentliga debatten om vårdens innehåll och resultat.

Vissa utvärderingar har kommentarer från Landstinget i Kalmar län.