Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för en rad rikstäckande mätningar av hur du som patient upplever vården.

Sveriges första Nationella patientenkät genomfördes hösten 2009. Alla landsting och regioner deltar i enkätarbetet.

Syftet med enkäterna är att ge dig som patient möjlighet att säga vad du tycker om vården. Dina upplevelser ska vara grunden till förbättring och utveckling av vården.

Resultaten redovisas utifrån områdena bemötande, delaktighet, information, förtroende, upplevd nytta, rekommendera och tillgänglighet.

Resultaten redovisas i ett värde – patientupplevd kvalitet - ett sammanfattande mått som visar hur patienterna besvarat frågan på en skala mellan 1 – 100. Ju högre siffra desto högre patientupplevd kvalitet och desto bättre är patienternas upplevelser.