Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet ger en översiktlig bild av vårdens hälsoinriktade arbete.

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som visar hur landstingen arbetar med att förebygga sjukdomar och främja hälsa. Jämförelserna har tagits fram i samverkan med Statens folkhälsoinstitut (FHI) samt i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultaten bygger på flera olika datakällor och undersökningar.

Rapporten redovisar ett 30-tal indikatorer som ger en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens hälsoinriktade arbete. Övergripande indikatorer är bland annat hämtade från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som Statens folkhälsoinstitut ansvarar för, och från Vårdbarometern och Nationell patientenkät ,som Sveriges Kommuner och Landsting genomför.