Öppna jämförelser - Säker vård

En indikatorbaserad rapport från Socialstyrelsen med uppföljning av vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Rapporten fokuserar på indikatorer för säker vård med en perspektivförskjutning från redovisning av skadeförekomst till redovisning av hur säker vården är genom att även fokusera på processer som förebygger vårdskador.

Öppna jämförelser 2016 - Säker vård

Sammanfattande analys för Landstinget i Kalmar län