Lex Maria

Landstinget i Kalmar län har beslutat att informera öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete.

Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. Genom att mer öppet diskutera misstag i sjukvården strävar vården efter att försöka hitta systemförändringar som förhindrar att misstag upprepas. Sjukvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har cirka en miljon patientkontakter årligen. Det görs mellan 20 och 30 lex Maria-anmälningar per år.

Syftet

Syftet med en anmälan enligt lex Maria är primärt att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för sådan för att därigenom på olika sätt undvika att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) genom utredningen så långt som möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Landstingets lex Maria-anmälningar hittar du här.