Högkostnadsskydd och e-frikort

Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du betalar för sjukvård under ett år. Högkostnadsskyddet är för närvarande 1100 kronor.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du behöver betala i patientavgift för besök på vårdmottagning under ett år. Om du betalar patientavgifter för 1 100 kronor under ett år, har du rätt till fria mottagningsbesök under resten av året/tolvmånadersperioden. 

Dygnsavgift om du är inlagd på sjukhus, hälsoundersökningar (t ex aortascreening) och vissa vaccinationer och intyg ingår inte i högkostnadsskyddet.

Frikort

Besök i Landstinget i Kalmar registreras automatiskt och när du har nått gränsen för högkostnadsskyddet skickas ett brev hem till dig med information där det framgår hur länge du har rätt till fria mottagningsbesök. Brevet skickas till din folkbokföringsadress. Frikortet gäller under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle du betalade avgift. Det är alltså inte bundet till kalenderår.  

Landstinget i Kalmar län ser däremot inte sjukvårdsbesök som du gjort i andra län. Därför måste du själv meddela landstinget här så snart som möjligt, om du gjort sjukvårdsbesök på ort utanför länet. Du kan ta med kvitton nästa gång du söker vård inom Kalmar län, så registrerar den vårdmottagningen ditt utomlänsbesök.

Kundservice för faktura- och frikortsfrågor kan också hjälpa till att registrera besök från andra landsting eller regioner. Förutsättning är att besöket inträffat under högkostnadsperioden på 12 månader. Högkostnadsperioden är individuell och olika från person till person på det viset att den inte följer kalenderåret, utan börjar med första registrerade besöket.

Kontaktuppgifter till Kundservice för faktura- och frikortsfrågor: fakturaservice@ltkalmar.se telefon 0480-842 22. Det går också bra att skicka in kvitto till:
Landstingets kundservice för faktura & frikort
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Vårdbesök i andra landsting eller regioner

Högkostnadsskyddet gäller i hela landet, men hanteras på olika sätt i olika landsting och regioner.

Vid vårdbesök utanför Kalmar län kan du behöva visa upp ett intyg på att du har frikort. Du kan antingen ta med ditt brev eller få ett frikortsintyg utskrivet. Du kan också få ditt högkostnadskort, motsvarande stämpelkort, utskrivet. Kontakta din vårdmottagning eller vår kundservice för faktura- och frikortsfrågor.