Synpunkter på vården

Dina klagomål och synpunkter är viktiga. Du kan bidra till att förändra och förbättra vården, så inte andra drabbas på samma sätt.

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på vård som du eller en närstående har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet som ansvarade för din vård. Kontaktuppgifter till samtliga vårdenheter i Kalmar län finns på 1177 Vårdguiden.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder klagomål under vissa förutsättningar.

Du kan också vända dig till Patientnämnden med dina synpunkter på vården.

Patientnämnden är till för dig som har frågor eller synpunkter rörande landstingets hälso- och sjukvård eller tandvård samt kommunernas vård. Du kan vända dig till patientnämndens kansli.

Om du kontaktar patientnämndens handläggare kan du välja att vara anonym. Om du vill bli kontaktad måste du lämna information om hur vi kan nå dig. Du kan ringa, skriva ett vanligt brev eller skicka e-post.
Observera: Du bör veta att e-posten inte är krypterad och därför inte skyddad. Av sekretesskäl kan vi därför inte hantera personliga uppgifter via e-post. Av den anledningen är det bra om du skickar med ditt telefonnummer när du sänder e-post till oss.

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som du lämnar till oss.  

Om Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter. Du kan vända dig till oss med frågor, synpunkter och klagomål. Vi gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vård.

När du ringer till patientnämnden får du tala med en handläggare som lyssnar på dina synpunkter och kan ge råd och information. Det vanliga är att handläggaren framför dina synpunkter till vården som försöker reda ut vad som hänt.

Detta gör Patientnämnden

  • hjälper dig att få den information du behöver för att kunna tillvarata dina intressen i vården
  • stödjer dig i dina kontakter med vårdpersonalen
  • hjälper till att reda ut problem genom kontakter med vårdens ansvariga
  • medverkar till vårdens förbättringsarbete genom att rapportera iakttagelser till vårdens ansvariga
  • hjälper dig att vända dig till rätt instans eller myndighet
  • ansvarar för att rekrytera stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin

Läs mer på 1177 Vårdguiden om dina rättigheter som patient.