Så behandlar patientnämnden dina personuppgifter

Patientnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

De uppgifter som vi behandlar kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och i förekommande fall hälsouppgifter. Dina uppgifter har lämnats från dig själv eller från någon som har fullmakt att företräda dig.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse, utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att bevaras.

Dina personuppgifter behandlas hos vår systemleverantör VSP. Personuppgifter hos oss omfattas av sekretessregler.

Personuppgiftsansvarig är:
Patientnämnden
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
Organisationsnummer: 232100-0073.

Du har rätt att kontakta landstinget om du vill få information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@ltkalmar.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.