Kurator

Kuratorn deltar i många av barnklinikens olika diagnosteam.

Även stöd och konsultation till övrig personal gällande tex lagstiftning, ingår i en kurators uppgifter. Sjukdom och olycksfall innebär ofta förändringar i livet både för patient och anhörig.

På länssjukhuset finns det kuratorer anställda som kan vara ett stöd i denna nya livssituation. Arbetet är patient- och familjeinriktat med utgångspunkt från barnets sjukdom och/eller symtom. Det kan innebära en kortare eller längre samtalskontakt beroende på problemets natur och omfattning. Sjukdom och olycksfall kan också påverka den sociala och ekonomiska situationen och kuratorn kan ge information och råd om samhällets övriga stödinsatser såsom Försäkringskassa, sociala myndigheter och samarbete med skola.

Välkommen att höra av dig.