Tandvård vid omfattande vård och omsorgsbehov

I samband med sjukdom och funktionsnedsättning ökar risken för skador i munnen.

Orsaken till detta kan vara exempelvis svårigheter att hålla rent från matrester och bakteriebeläggningar på tänderna, att mängden saliv minskar av sig själv vid högre ålder samt att en del sjukdomar och mediciner leder till att mindre saliv bildas.

Det är viktigt att små skador upptäcks i tid och blir åtgärdade av en tandhygienist eller en tandläkare. Skador på tänderna och i munhålan kan annars utvecklas mycket snabbt med smärta och svårigheter att äta på ett riktigt sätt, vilket leder till en försämrad livskvalitet.

Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och funktionsnedsättning erbjuds råd och hjälp till en bättre munhälsa. Erbjudandet innebär:

Vem kan få munhälsobedömning och nödvändig tandvård?

Personer som har ett varaktigt behov (minst ett år) av omfattande vård- och omsorgsinsatser kan få en kostnadsfri munhälsobedömning samt nödvändig tandvård. Med omfattande vård- och omsorgsinsatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten alternativt larm. Detta gäller oavsett vem som utför omvårdnaden.

De personer som kan vara aktuella för förmånen finns bland de som:

  • kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enlig 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Länk till lagtexten
  • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
  • omfattas av Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Länk till lagtexten
  • är bosatt i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer enligt punkterna ovan