Kostnadsfri munhälsobedömning

Du erbjuds en kostnadsfri munhälsobedömning samt rådgivning av en tandhygienist som Landstinget har avtal med.

De som tackar ja till erbjudandet besöks i sitt hem av en tandhygienist som:

  • gör en bedömning av tillståndet i munnen och ger råd om hur den dagliga munvården skall skötas
  • upprättar ett munvårdskort
  • ger handledning till vårdpersonalen/annan närstående
  • lämnar erbjudande om att få nödvändig tandvård utförd

Vid munhälsobedömningen är det viktigt att den personal eller närstående som brukar hjälpa den enskilde med den dagliga munvården finns med för att få information om hur munvården lämpligast kan utföras.

Erbjudandet gäller dig som:

  • kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enlig 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Länk till lagtexten
  • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
  • omfattas av Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Länk till lagtexten
  • är bosatt i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer enligt punkterna ovan

Fritt val av tandläkare

Om du som patient inte har någon egen tandläkare skall den som utför den uppsökande verksamheten med munhälsobedömning kunna hänvisa dig till en vårdgivare som kan ta emot dig.

Oavsett vilken tandläkare du väljer att gå till gäller samma avgiftsregler som för den öppna hälso- och sjukvården.