Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag administreras av Försäkringskassan och riktar sig till den som har en sjukdom som medför risk för försämrad tandhälsa.

Bidraget är högst 600 kronor per halvår och gäller enbart för förebyggande vård eller abonnemangstandvård. Följande sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ge rätt till bidraget:

 • Muntorrhet på grund av långvarig behandling med läkemedel
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs -, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med ordinerad syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa
 • eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Pågående dialysbehandling
 • Immunsuppression på grund av läkemedelsbehandling
 • Organtransplantation

Läkarintyg krävs

Be din läkare om att få ett särskilt läkarintyg som intygar att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett större behov av tandvård.