Sjukhusets kliniker

Här hittar du information och kontaktuppgifter till de kliniker som du kan arbeta vid under din anställning.

Akutkliniken

Akutklinikens uppgift är att tillgodose medborgarnas behov av akut sjukvård dygnet runt årets alla dagar. Här arbetar cirka 120 medarbetare som hanterar cirka 40 000 besök per år. Akutmottagningens uppdrag omfattar sjukdomstillstånd och olycksfall inom internmedicin, kirurgi, ortopedi samt infektion. För övriga specialistområden så som barn och öron omfattar uppdraget de högst prioriterade tillstånden. Akutvårdsavdelningen är en sjukhusgemensam avdelning med 18 vårdplatser. Här vårdas de patienter som vid läkarundersökning befunnits vara i behov av fortsatt observation och/eller korttidsvård under ytterligare något dygn.

På akuten är ingen dag den andra lik! Hos oss har vi en god samanhållning och vi bryr oss om varandra. Vi har fokuserat på att arbeta med vår arbetsmiljö senaste tiden, vilket har resulterat i att vi har byggt upp ett väldigt starkt team ihop.

Avdelningschef: Karin Falk 0480-811 12

Barnkliniken

Vi söker dig som vill arbeta med barn- och ungdomssjukvård på en av våra slutenvårdsavdelningar, neonatal eller för barn- och ungdomar 0-18 år. Kliniken erbjuder kontinuerliga scenarioträningar inom nyföddhet och barn akuta tillstånd. Vi har ett familjefokuserat arbets- och synsätt, där familjen kring det sjuka barnet är en självklar del i vårdarbetet. Vi arbetar i team kring barnet och familjen. Vår vision är att det på kliniken ska råda ett tillåtande klimat med kompetent personal som genom ett gott samarbete ger barn och ungdomar den bästa tänkbara vården.

Avdelningschef: Birgitta Petersson 0480-448 245

Geriatriska kliniken

Vårt uppdrag är att leda och utveckla vården av de mest sköra äldre och vården i livets slutskede. Utmärkande för arbetet hos oss är teamarbetet, där vi planerar och utvärderar vården tillsammans med patienten. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Vår verksamhet består av slutenvård, äldremottagning, lasarettsansluten hemsjukvård och rådgivningsteam. Vår vision är: Geriatrik och palliativ medicin – Helhetsvård för dig - Arbetsglädje för oss. Vi strävar efter att utveckla det friska hos de mest sjuka samt att kunna erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till alla som behöver det.

Avdelningchef: Annelie Gustavsson 0480-448051

Infektionskliniken

Infektionskliniken har ett länsövergripande ansvar för högspecialiserad infektionssjukvård och bedriver såväl öppenvård som slutenvård och behandlar patienter med ett brett spektra av sjukdomar i alla åldersgrupper. Detta ger dig som nyutexaminerad goda förutsättningar att skaffa dig en bred och gedigen erfarenhet. Du lär dig exempelvis isolerings vård och vårdhygien. Utöver patienter med infektionssjukdomar vårdas patienter med öron – näsa och halssjukdomar på vår avdelning, 39. Avdelningen har 24 vårdplatser och 45 medarbetare.

Kliniken är lagom stor för att alla ska känna alla och det finns en stor teamkänsla mellan professionerna på kliniken. På infektionskliniken tar vi hand om varandra är varandras och vi månar om varandras arbetsmiljö. Vi har en välplanerad introduktion och det finns kollegialt stöd från erfarna medarbetare.

Avdelningschef: Carola Niklasson 0480-811 41

Kvinnokliniken

Kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar arbetar med samtliga verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården: Alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård samt all typ av obstetrik inklusive mödrahälsovård. Vi har obstetrisk slutenvård, inkluderande antenatalvård, förlossningsavdelning, BB-avdelning samt BB-mottagning. Kvinnor med förlossningsrädsla får hjälp och stöd genom vår Amanda-verksamhet. Kvinnokliniken ansvarar även för mödravården samt specialistmödrahälsovården, ultraljud för gravida inklusive fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och föräldrastöd.

Avdelningschef: Maria Bäckman Veinfors 0480-816 81

Kirurgkliniken

Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet indelad på övre respektive nedre bukkirurgi, kärl, bröst, endokrin, urologisk kirurgi samt kirurgisk akutvård. Totalt arbetar drygt 200 personer, varav cirka 70 sjuksköterskor vid kliniken. Sedan några år tillbaka är Kirurgklinikerna i Kalmar och Oskarshamn en gemensam klinik. I Kalmar förläggs avancerad kirurgi, och i Oskarshamn bedrivs verksamhet som normalt inte förväntas kräva intensivvård.

I rollen som sjuksköterska är du ansvarig för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. Du samarbetar kring patienten tillsammans med medarbetare inom olika yrkeskategorier, med målsättning att ge en god och säker vård. Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete.

Avdelningschef: Lena Ingvarsson 0480-448 042

Medicinkliniken

Medicinkliniken har i första hand ett akut- och närsjukvårdsuppdrag. I samverkan med andra kliniker erbjuder vi medborgarna en god och säker vård. Kliniken erbjuder komplett internmedicinsk verksamhet med avancerad sjukvård inom såväl öppen- som slutenvård. Vi välkomnar Dig som ny medarbetare att utvecklas inom följande områden:

-Diabetes- och endokrinologi
-Hematologi
-Kardiologi
-Lungmedicin
-Mag/tarmmedicin
-Neurologi och stroke
-Njurmedicin/dialys
-Reumatologi

Avdelningschef: Åse Sundström 0480-448 403

Ortopedkliniken

Ortopeden på Länssjukhuset i Kalmar är länets största ortopedklinik. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och högspecialiserad fotkirurgisk ortopedi. Vi handlägger alla typer av akuta ortopediska skador och olyckor dygnet runt. Vi bedömer på daglig basis alla sedvanliga ortopediska åkommor, smärtor och sjukdomar och servar ett upptagningsområde på 127 000 invånare.

Ortopedkliniken har 21 läkare som totalt på ett år har 18 000 patientbesök varav cirka 8 000 akutbesök. På ortopedmottagningen har sjuksköterskorna cirka 3 500 egna besök. Vi utför cirka 2 400 operationer/år. Vi har 30 vårdplatser på avdelning 16 A och B som vårdar akut skadade och patienter med planerade operationer. Vi vårdar även elektiva och inneliggande ögonpatienter. På avdelningen finns en väl fungerande utbildningsenhet, KIK, som på regelbunden bas framgångsrikt handleder sjuksköterskestudenter. Ortopedkliniken har dagligt samarbete med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Avdelningschef: Åsa Engfeldt 0480-448 264

Ögonkliniken

Ögonkliniken bedriver specialiserad ögonsjukvård för invånare i länets södra delar samt högspecialiserad vård i form av kirurgi i ögats bakre segment för länet och patienter från omgivande landsting. Förutom en mottagningsenhet, där poliklinisk utredning och behandling av sjukdomar i ögats främre och bakre segment sker, har kliniken också en egen operationsavdelning, där bland annat operationer av grå starr, grön starr och förändringar i ögonlock sker. Våra skelningsoperationer samt operationer i bakre segmentet utförs på Centraloperation.

Kliniken har också en habiliterings/rehabiliteringsenhet i form av syncentralen, som ansvarar för förskrivning och träning av synhjälpmedel, kompensatoriska tekniker samt råd och stöd. Vi är drygt 50 medarbetare.

Avdelningschef: Helen Lindgren 0480-448 016

Öron-, näs- och halskliniken

På Öron-, näs- och halskliniken tar vi emot patienter under hela dygnet, årets alla dagar. Vi har mottagningsverksamhet i moderna och välutrustade lokaler, egna slutenvårdsplatser på samvårdsavdelning 39 och operationsresurser på centraloperation. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du får träffa patienter i livets alla skeden! Vi är den lilla kliniken med det stora engagemanget där alla får komma till tals och vara delaktiga. Hos oss tycker vi att det är viktigt med team-känslan och vi jobbar hela tiden för att skapa ett samspel mellan klinikens alla medarbetare. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, audionomer, logopeder, undersköterskor, pedagoger, medicinska sekreterare samt en kanslist, en hörselvårdskonsulent och en teckenspråkslärare. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att sätta patientens bästa i fokus.

Som sjuksköterska på Öron-, näs och halsmottagningen har du varierande arbetsuppgifter. Du kommer att fungera som samordnare och ge råd till patienter – både på plats och via telefon. Eventuellt kommer du även att assistera vid mindre operationer på mottagningen.

Avdelningschef: Pia Wixenius 817 96