Sjukhusets kliniker

Här hittar du information och kontaktuppgifter till de kliniker som du kan arbeta vid under din anställning.

Akutkliniken

Akutklinikens uppgift är att tillgodose medborgarnas behov av akut sjukvård dygnet runt årets alla dagar. Här arbetar cirka 120 medarbetare som hanterar cirka 40 000 besök per år. Akutmottagningens uppdrag omfattar sjukdomstillstånd och olycksfall inom internmedicin, kirurgi, ortopedi samt infektion. För övriga specialistområden så som barn och öron omfattar uppdraget de högst prioriterade tillstånden. Akutvårdsavdelningen är en sjukhusgemensam avdelning med 18 vårdplatser. Här vårdas de patienter som vid läkarundersökning befunnits vara i behov av fortsatt observation och/eller korttidsvård under ytterligare något dygn.

På akuten är ingen dag den andra lik! Hos oss har vi en god samanhållning och vi bryr oss om varandra. Vi har fokuserat på att arbeta med vår arbetsmiljö senaste tiden, vilket har resulterat i att vi har byggt upp ett väldigt starkt team ihop.

Kontakt avdelningschef: Karin Falk, 0480-811 12

Barnkliniken

Vi söker dig som vill arbeta med barn- och ungdomssjukvård på en av våra slutenvårdsavdelningar, neonatal eller för barn- och ungdomar 0-18 år. Vi har ett familjefokuserat arbets- och synsätt, där familjen kring det sjuka barnet är en självklar del i vårdarbetet. Vi arbetar i team kring barnet och familjen. Vår vision är att det på kliniken ska råda ett tillåtande klimat med kompetent personal som genom ett gott samarbete ger barn och ungdomar den bästa tänkbara vården.

Kontakt avdelningschef: Birgitta Petersson, 0480-448 245

Geriatriska kliniken

Vårt uppdrag är att leda och utveckla vården av de mest sköra äldre och vården i livets slutskede. Utmärkande för arbetet hos oss är teamarbetet, där vi planerar och utvärderar vården tillsammans med patienten. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Vår verksamhet består av slutenvård, äldremottagning, lasarettsansluten hemsjukvård och rådgivningsteam. Vår vision är: Geriatrik och palliativ medicin – Helhetsvård för dig - Arbetsglädje för oss. Vi strävar efter att utveckla det friska hos de mest sjuka samt att kunna erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till alla som behöver det.

Kontakt avdelningchef: Annelie Gustavsson, 0480-448 051

Infektionskliniken

Infektionskliniken har ett länsövergripande ansvar för högspecialiserad infektionssjukvård och bedriver såväl öppenvård som slutenvård och behandlar patienter med ett brett spektra av sjukdomar i alla åldersgrupper. Utöver patienter med infektionssjukdomar vårdas patienter med öron – näsa och halssjukdomar på vår avdelning, 39. Avdelningen har 24 vårdplatser och 45 medarbetare.

Kliniken är lagom stor för att alla ska känna alla och det finns en stor teamkänsla mellan professionerna på kliniken. På infektionskliniken tar vi hand om varandra är varandras och vi månar om varandras arbetsmiljö. Vi har en välplanerad introduktion och det finns kollegialt stöd från erfarna medarbetare.

Kontakt avdelningschef: Carola Niklasson, 0480-811 41

Kvinnokliniken

Kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar arbetar med samtliga verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården: Alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård samt all typ av obstetrik inklusive mödrahälsovård. Vi har obstetrisk slutenvård, inkluderande antenatalvård, förlossningsavdelning, BB-avdelning samt BB-mottagning. Kvinnor med förlossningsrädsla får hjälp och stöd genom vår Amanda-verksamhet. Kvinnokliniken ansvarar även för mödravården samt specialistmödrahälsovården, ultraljud för gravida inklusive fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och föräldrastöd.

Kontakt avdelningschef: Maria Bäckman Veinfors, 0480-816 81

Kirurgkliniken

Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet indelad på övre respektive nedre bukkirurgi, kärl, bröst, endokrin, urologisk kirurgi samt kirurgisk akutvård. Totalt arbetar drygt 200 personer. Sedan några år tillbaka är Kirurgklinikerna i Kalmar och Oskarshamn en gemensam klinik. I Kalmar förläggs avancerad kirurgi, och i Oskarshamn bedrivs verksamhet som normalt inte förväntas kräva intensivvård.

Som undersköterska samarbetar du kring patienten tillsammans med medarbetare inom olika yrkeskategorier, med målsättning att ge en god och säker vård. Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete.

Kontakt avdelningschef: Lena Ingvarsson, 0480-448 042

Medicinkliniken

Medicinkliniken har i första hand ett akut- och närsjukvårdsuppdrag. I samverkan med andra kliniker erbjuder vi medborgarna en god och säker vård. Kliniken erbjuder komplett internmedicinsk verksamhet med avancerad sjukvård inom såväl öppen- som slutenvård. Vi välkomnar dig som ny medarbetare att utvecklas inom följande områden:

-Diabetes- och endokrinologi
-Hematologi
-Kardiologi
-Lungmedicin
-Mag/tarmmedicin
-Neurologi och stroke
-Njurmedicin/dialys
-Reumatologi

Kontakt avdelningschef: Åse Sundström, 0480-448 403

Ortopedkliniken

Ortopeden på Länssjukhuset i Kalmar är länets största ortopedklinik. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och högspecialiserad fotkirurgisk ortopedi. Vi handlägger alla typer av akuta ortopediska skador och olyckor dygnet runt. Vi bedömer på daglig basis alla sedvanliga ortopediska åkommor, smärtor och sjukdomar och servar ett upptagningsområde på 127 000 invånare. Vi har 30 vårdplatser på avdelning 16 A och B som vårdar akut skadade och patienter med planerade operationer. Vi vårdar även elektiva och inneliggande ögonpatienter. Ortopedkliniken har dagligt samarbete med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kontakt avdelningschef: Åsa Engfeldt, 0480-448 264

Ögonkliniken

Ögonkliniken bedriver specialiserad ögonsjukvård för invånare i länets södra delar samt högspecialiserad vård i form av kirurgi i ögats bakre segment för länet och patienter från omgivande landsting. Förutom en mottagningsenhet, där poliklinisk utredning och behandling av sjukdomar i ögats främre och bakre segment sker, har kliniken också en egen operationsavdelning, där bland annat operationer av grå starr, grön starr och förändringar i ögonlock sker. Våra skelningsoperationer samt operationer i bakre segmentet utförs på Centraloperation.

Kliniken har också en habiliterings/rehabiliteringsenhet i form av syncentralen, som ansvarar för förskrivning och träning av synhjälpmedel, kompensatoriska tekniker samt råd och stöd. Vi är drygt 50 medarbetare.

Kontakt avdelningschef: Helen Lindgren, 0480-448 016

Öron-, näs- och halskliniken

På Öron-, näs- och halskliniken tar vi emot patienter under hela dygnet, årets alla dagar. Vi har mottagningsverksamhet i moderna och välutrustade lokaler, egna slutenvårdsplatser på samvårdsavdelning 39 och operationsresurser på centraloperation. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du får träffa patienter i livets alla skeden! Vi är den lilla kliniken med det stora engagemanget där alla får komma till tals och vara delaktiga. Hos oss tycker vi att det är viktigt med team-känslan och vi jobbar hela tiden för att skapa ett samspel mellan klinikens alla medarbetare. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, audionomer, logopeder, undersköterskor, pedagoger, medicinska sekreterare samt en kanslist, en hörselvårdskonsulent och en teckenspråkslärare. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att sätta patientens bästa i fokus.

Kontakt avdelningschef: Pia Wixenius, 0480-817 96.

Onkologiska kliniken

Onkologiska kliniken och strålningsfysik består av två verksamhetsområden: onkologi och medicinsk strålningsfysik. Den onkologiska verksamheten består av tre enheter, cytostatikamottagningen i Kalmar, onkologiska behandlingsenheten i Västervik och strålbehandlingen i Kalmar. Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik svarar för strålningsfysikalisk service och strålskydd i landstinget. Vår vision är att med kompetens, engagemang och bra bemötande ger vi Sveriges bästa onkologiska vård. Onkologsektionen ger länets invånare högkvalitativ, patientsäker och nära onkologisk vård.

Kontakt avdelningschef: Anna Askelin 0480-410 332

Anestesi- och intensivvårdskliniken

Anestesi- och intensivvårdskliniken innefattar sjukhusets centraloperationsavdelning, intensivvårdsavdelning och sterilcentral. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler och med genomgående nyanskaffad utrustning. Kliniken har ca 220 medarbetare. Varje år genomförs ca 9000 anestesier och ca 700 intensivvårdspatienter vårdas per år.

Vi erbjuder ett omväxlande och spännande jobb där man lär sig något nytt varje dag! Hos oss är samarbetet väldigt viktigt. Vi har en god samanhållning och hjälper varandra att tillsammans uppnå klinikens uppsatta mål.

Kontakt avdelningschef operation: Camilla Sjöberg, 0480-831 33

Kontakt avdelningschef intensivvårdsavdelningen: Monica Malmqvist, 0480-448 773

Hudkliniken

Hudmottagningens dagliga verksamheter består av läkarmottagningar, sjuksköterskemottagning, medicinska ljusbehandlingar och bad. Kliniken har 16 engagerade och kompetenta medarbetare. Vi arbetar med ständig utveckling av hudsjukvården i samverkan med andra hudkliniker i länet, med andra kliniker på sjukhuset och med primärvården. Verksamheten bedrivs i ljusa fina lokaler med modern utrustning.

Kontakt avdelningschef: Heléne Christensson, 0480-815 04