Att göra AT i Kalmar

Vi är måna om utbildningskvaliteten och genomförde därför i september 2004, som första sjukvårdsområde i Sverige en SPUR-inspektion av AT i Kalmar.

En av förändringarna efter inspektionen är ett stärkt handledarskap, både vad gäller huvudhandledarskapet och den personliga klinikhandledningen. Ytterligare en SPUR-inspektion genomfördes maj 2012.

Utbildningsprogrammet för AT löper terminsvis. En dag per månad är avsatt för huvudhandledning och undervisning. Dessa dagar börjar med att studierektorn träffar alla AT-läkare för allmän information. Därefter är det huvudhandledning i grupper om 4-8 AT-läkare . Grupperna leds av två erfarna läkare. Efter den gemensamma lunchen ägnas eftermiddagen åt undervisning i något ämne som berörs av målbeskrivningen för AT-tjänstgöringen. Utöver detta arrangeras seminarier i samtalsmetodik (1 ggr/år) och försäkringsmedicin (2 ggr/år). Alla AT-läkare förfogar över 10 000 kronor som individuell utbildningspott att använda för bl a AT-stämman men frikostighet råder för beviljande även av andra utbildningar ex akutmedicin.

Vi strävar efter att AT ska vara en förberedelse för fortsatt ST-utbildning hos oss och ungefär 60-75% av alla som gjort AT har under de senaste 6 åren stannat kvar. Tillgången på lediga ST-tjänster varierar. Historiskt sett brukar alltid speciella önskemål lösas med tiden om tålamod finns hos AT-läkaren att under en period vikariera inom diverse andra specialiteter innan plats bereds inom önskad specialitet.

Thomas Lavergren
studierektor
Länssjukhuset