Introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor

Vi erbjuder alla våra nyutbildade sjuksköterskor ett introduktionsprogram för att öka tryggheten i övergången från utbildning till kliniskt arbete.

Programmet kallas för introduktionsår, eftersom det håller på under ett år. Samtliga nyutbildade sjuksköterskor får då hjälp att förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter genom att diskutera, reflektera och träna på praktiska moment.

Varje halvår startar nya sjuksköterskor sina introduktionsprogram. Det är en möjlighet att tillsammans med både nya och erfarna sjuksköterskor utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och funderingar kring såväl arbetsuppgifter som rollen som sjuksköterska.

Introduktionsåret består bland annat av träffar för reflektion, hospitering på andra enheter, en mentor samt gemensamma utbildningstillfällen inom kommunikation, bemötande, vårdprevention, smittskydd, vårdhygien, läkemedelshantering, anhörigkontakt och arbetsmiljö.

Det är ett komplement till den befintliga introduktion som erbjuds samtliga nyanställda medarbetare i landstinget.