Introduktionsår för nyutbildade medarbetare

Vi erbjuder våra nyutbildade medarbetare ett introduktionsprogram för att öka tryggheten i övergången från utbildning till praktiskt arbete.

Programmet kallas för introduktionsår, eftersom det pågår ett år. Samtliga nyutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer får då hjälp att förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter genom att diskutera, reflektera och träna på praktiska moment.

Varje halvår startar nya medarbetar inom dessa yrkeskategorier sina introduktionsprogram. Det är en möjlighet att tillsammans med både nya och erfarna medarbetare utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och funderingar kring såväl arbetsuppgifter som yrkesrollen.

Introduktionsåret består bland annat av träffar för reflektion, hospitering på andra enheter, en mentor samt gemensamma utbildningstillfällen inom kommunikation, bemötande, vårdprevention, smittskydd, vårdhygien, läkemedelshantering, anhörigkontakt och arbetsmiljö.

Det är ett komplement till den befintliga introduktion som erbjuds samtliga nyanställda medarbetare i landstinget.