Arkiv och diarium

I vårt arkiv och diarium finner du handlingar, protokoll och beslut från landstinget.

Landstingets arkiv

Landstingsarkivet bevarar och förvarar äldre handlingar som inkommit till eller producerats inom landstingets verksamheter. Handlingarna ska enligt lag hållas ordnade och vårdas för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt för forskningens behov.

I vårt arkiv kan du finna administrativa och medicinska handlingar samt protokoll och beslutsdokument från landstingets verksamheter. Du kan även beställa kopior. Läs mer om landstingsarkivet.

Diarium

Som myndighet är landstinget skyldig att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar. I diariet bevaras både offentliga och sekretessbelagda handlingar med undantag för de handlingar som hålls ordnade på annat sätt i olika verksamhetsspecifika system, t.ex. patientjournaler, personalakter och fakturor.

I diariet kan du söka efter ärenden, beslut samt handlingar som inkommit/utgått senaste 12 månaderna inom landstinget. Läs mer om landstingets diarium.