Folkhälsa

Vi följer upp hur befolkningens hälsa utvecklas och stödjer folkhälsoarbetet i länet genom processtöd, metodutveckling och utbildning.

Landstingets folkhälsoarbete

 • Om vårt arbete

  Vad är folkhälsa?

  God hälsa är för många människor det viktigaste i livet och en resurs för den enskilda individen. Folkhälsa är ett mått på det allmänna hälsotillståndet i en hel befolkning och därmed en resurs för samhället.

  Folkhälsoarbetet i Kalmar län handlar om att skapa goda förutsättningar för att leva ett rikt och hälsosamt liv, till exempel genom att göra det enkelt för invånarna att välja en bra och hälsosam livsstil. Det handlar också om att i samverkan med andra länsaktörer skapa trygga fysiska och sociala miljöer där människor känner sig delaktiga och har inflytande över sin livssituation.

  Jämlik hälsa

  För att uppnå god folkhälsa krävs att hälsan är jämnt fördelad i befolkningen. En viktig del av det strategiska folkhälsoarbetet är därför att långsiktigt arbeta för att minska skillnader i hälsostatus mellan olika grupper och geografiska områden. Detta kräver helhetssyn, samordning och samverkan med länets kommuner, myndigheter, föreningsliv, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet.

 • Hälsolänet

  Landstinget i Kalmar län har som vision att vara Hälsolänet. För att uppnå det arbetar vi både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att du som vill ska ha möjlighet att välja hälsosamma levnadsvanor och förbättra din hälsa.

  Livsstilsmottagningar

  Livsstilsmottagningar finns på länets alla hälsocentraler och kan ge dig råd och stöd om du vill förändra dina vanor kring mat, tobak, fysisk aktivitet, alkohol, sömn och stress. På livsstilsmottagningarna finns en hälsokoordinator som har en viktig och central funktion. De kan hänvisa invånare och patienter med FaR (Fysisk aktivitet på recept) till FaR-ledare i föreningslivet. Om du vill sluta använda tobak kan du få komma till en tobaksavvänjare på hälsocentralen. Hälsokoordinatorn är länken mellan läkaren och de lokala förutsättningarna, allt för att ge dig stöd till en hälsosam livsstil.

 • Prioriterade folkhälsoområden

  Tobak, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och jämställdhet/jämlikhet är särskilt prioriterade områden inom folkhälsoarbetet. Dessa har bestämts utifrån invånarnas hälsoläge och finns förankrade i landstingets verksamhetsövergripande styrdokument - landstingsplanen.

 • Hälsofrämjande organisation

  Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  Sedan 2015 är Landstinget i Kalmar län medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) som är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH), initierat av Världshälsoorganisationen WHO.

  Om HFS

  Målet med arbetet i HFS är att driva utvecklingen mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Det hälsofrämjande perspektivet ska genomsyra all verksamhet och bidra till en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården, såväl som god folkhälsa i länet och en mer jämlik och jämställd vård.

  Hälsofrämjande organisation

  Genom att anta utgångspunkten "Hälsofrämjande organisation", HFO, har Landstinget i Kalmar län vidgat synsättet till att arbeta hälsofrämjande i hela organisationen där samtliga förvaltningar, inte bara de sjukvårdande, är med och bidrar i folkhälsoarbetet.

Hälsan i länet

 • Epidemiologi

  Epidemiologi är en grundläggande del av folkhälsovetenskapen som innebär att vetenskapligt studera hälsans och ohälsans utbredning samt dess orsaker i en befolkning – dvs. ta reda på hur du som bor i Kalmar län lever och mår. Med hjälp av dessa kunskaper kan vi sedan göra prioriteringar och utforma insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom hos länets invånare.

 • Demografiska förutsättningar

  Med sina 240 586 invånare* är Kalmar är ett förhållandevis litet län sett till befolkningsmängd. Länet har något fler män än kvinnor. Åldersstrukturen skiljer sig åt jämfört med riksgenomsnittet där Kalmar län har en högre andel personer över 65 år och färre barn (0-15 år) liksom vuxna i arbetsför ålder (25-44 år). Länsinvånarna har en lägre utbildningsnivå men relativt goda levnadsvanor.

  * SCB (2016-12-08)

 • Hälsoläget i Kalmar län

  Självskattad hälsa

  De allra flesta invånare i länet skattar sin hälsa som bra eller mycket bra (73%) vilket ligger i linje med riket. Precis som resten av Sverige uppger något färre kvinnor än män i Kalmar län att deras hälsa är bra eller mycket bra. Det är betydligt fler män än kvinnor som upplever att vården ges på lika villkor, dvs. oberoende av faktorer såsom kön, etnicitet, utbildningsnivå med mera.

  Levnadsvanor

  I Kalmar län snusar fler män dagligen jämfört med riket och länets kvinnor röker något mer än riksgenomsnittet. Personer i Kalmar län är i högre utsträckning fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag.  

  Suicidförekomst

  Bland både män och kvinnor är det fler personer per 100 000 som begår självmord i länet jämfört med riket.

 • Hälsans fördelning

  Nationella och lokala studier visar på skillnader i hälsa mellan befolkningen i länets kommuner. Skillnaderna i hälsa mellan kommunerna hänger statistiskt sett ihop med att det finns stora skillnader i levnadsvanor och i livsvillkor.

  Majoriteten av de kommuner som har mer gynnsamma livsvillkor ligger idag vid länets kustband. Utrikesfödda personer mår generellt sämre än inrikesfödda men det finns stora variationer utifrån födelseland.

Fokusområden

 • Tobak

  Om tobak

  Att vara tobaksfri är en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan göra för vår hälsa. I Sverige har tobaksbruket minskat sedan i mitten av 80-talet men daglig rökning är enskilt den levnadsvana som skapar den största ohälsan för enskilda individer i Sverige. Varje år dör 12 000 människor i vårt land till följd av egen eller andras rökning.

  Pågående insatser

  Landstinget har som mål att Kalmar län ska vara tobaksfritt 2025 och har anslutit sig till opinionsbildningsprojektet "Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025". För att nå det uppsatta målet finns en antagen strategi och en handlingsplan med aktiviteter som ska stötta länets invånare till tobaksfrihet.

  Ett långsiktigt arbete bedrivs i samråd med kommunerna för att få bort tobaksbruket i länets alla högstadie- och gymnasieskolor, vilket gäller både snusning och rökning. Landstinget har sedan länge arbetat med Tobaksfri Duo på högstadiet och har nu också utvecklat Tobaksfri Utmaning för länets gymnasieskolor. Målet med arbetet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria 2020.

  Särskilda insatser för grupper ska utvecklas för att stödja goda levnadsvanor där gravida, asylsökande och personer med psykisk sjukdom är prioriterade grupper. För att motivera till tobaksfrihet arbetar landstinget för en utökning av tobaksfria miljöer och erbjuda stöd via tobaksavvänjare på länets hälsocentraler.

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde tobak:

  Marie Tigerryd (0480-84213)

 • Fysisk aktivitet

  Om fysisk aktivitet

  Att vara fysiskt aktiv är en viktig faktor för att förebygga och behandla bland annat hjärt/kärlsjukdom, stroke, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa.

  Människan har gått från fysiskt krävande arbeten där man varit beroende av att med egen kraft transportera sig till att idag tillbringa allt mer tid stillasittande under transport, jobb och fritid. Fysisk aktivitet är inte längre en del av de vardagliga rutinerna utan ses som ett motionspass och träning. Allt fler människor blir sjuka av stillasittande arbete och brist på rörelse och motion på fritiden. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan.

  Pågående och planerade insatser

  Andelen fysiskt aktiva varierar i länet. Landstinget prioriterar insatser för särskilda grupper däribland barn och unga samt äldre. Riktade insatser såsom "Kom igång"-satsningen och "Sund Smart Stark Senior" har gjorts i kommuner där det funnits ett behov utifrån nationell och regional data. Det hälsofrämjande arbetet kommer framöver att utvecklas för att förebygga fysisk inaktivitet hos barn och unga liksom asylsökande/nyanlända.

  Tillsammans med Smålandsidrotten, P4 Kalmar, Högby IF och Kalmar FF arrangerar landstinget årligen "Världens Barn-loppet" med syfte att uppmuntra och inspirera länets invånare till fysisk aktivitet.   

  Arbetet med fysisk aktivitet och satsningen "Kom igång" finns idag integrerad i landstingets folkhälsoplan.

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde fysisk aktivitet:

  Hanna Johansson (0480-445227)

 • Psykisk hälsa och suicidprevention

  Om psykisk hälsa

  Psykisk hälsa är en viktig resurs ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt. God psykisk hälsa ökar dessutom motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till att vi kan hantera påfrestningar i vardagen.

  Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige, framför allt bland unga där andelen med ångest, oro och sömnproblem har tredubblats sedan 90-talet. Nära en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och nästan varannan person kommer någon gång i livet att drabbas.

  Suicidprevention

  Varje år dör mer än 1 500 personer i Sverige i självmord, vilket är sex gånger fler än antalet dödsfall i trafiken. Då förekomsten av självmord är högre i Kalmar län än i övriga riket, både bland män och kvinnor, arbetar landstinget tillsammans med andra länsaktörer utifrån ett antaget handlingsprogram för att halvera antalet självmord i vårt län till år 2025.

  Landstinget initierar och samordnar olika insatser för att höja kunskapsnivån kring suicidnärhet och psykisk ohälsa, bland annat genom att utbilda instruktörer i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Landstinget utbildar även medarbetare i SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård) och Psyk-E bas. Under 2019 kommer fem kommuner i länet att börja arbeta med YAM, Youth Aware of Mental Health,  som är ett evidensbaserat suicidpreventivt skolprogram för högstadieelever.

  Ett landstingsinternt projekt med att ta fram ett standardiserat vårdförlopp för suicidprevention (SVFSP) pågår under 2018. Införandet av SVFSP under 2019 ska leda till en mer sammanhållen vårdkedja med fokus på säkrare vårdövergångar och uppföljning av suicidnära patienter. Vårdpersonal på alla vårdnivåer ska kunna känna igen en suicidnära patient och närstående ska på ett tydligt sätt inkluderas genom hela vårdförloppet.

  Sedan tidigare har en plan för hur man kan förebygga självmord i det akuta läget tagits fram i samverkan med blåljusverksamheter, Trafikverket, psykiatriförvaltningen och anhörig-/brukarorganisationer.

  Befolkningsstudie psykisk hälsa

  Landstinget i Kalmar län har tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland genomfört en enkätundersökning där invånarna själva får beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär.

  Rapporten visar att de allra flesta har en god psykisk hälsa, men den psykiska hälsan är ojämlikt fördelad. Kvinnor upplever en sämre psykisk hälsa än vad män gör och för både kvinnor och män är den psykiska ohälsan större bland utrikes födda jämfört med bland personer födda i Sverige.

  Utifrån enkätundersökningens öppna frågor har ytterligare två rapporter tagits fram; "Synpunkter på vården av psykisk ohälsa och idéer till förbättringar" (länk) och "Människors egna beskrivningar av symtom, påverkan på vardagen, orsaker och hantering" (länk).

  Mer information om studien

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde psykisk hälsa/suicidprevention:

  Cecilia Gamme (0480-84231)

 • Jämställdhet på lika villkor

  Vad är jämställdhet?

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati.

  Landstingets jämställdhetsarbete

  Landstinget i Kalmar län arbetar för att följa de lagar som styr arbetet med jämställdhet och lika villkor och har skrivit på den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR). Landstinget har som eget mål att jämställdhetsintegrera all verksamhet så att vi kan erbjuda alla invånare en likvärdig service, oavsett kön. Detta innebär bland annat att könsuppdela statistik, analysera osakliga skillnader mellan könen och mellan andra grupper som kan tyda på ojämlik verksamhet och att långsiktigt arbeta för att åtgärda dessa.

  Landstinget arbetar även utifrån ett intersektionalitetsperspektiv med utgångspunkt i att män och kvinnor, flickor och pojkar, inte är homogena grupper utan bör ses i en större kontext där ålder, socioekonomisk situation, funktionshinder, trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet samspelar och styr vilka förutsättningar och livsvillkor som invånarna lever under.

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde jämställdhet/jämlikhet:

  Carolina Lilliehorn (070-350 94 14)