Fokusområden

Fokusområden

 • Tobak

  Om tobak

  Att vara tobaksfri är en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan göra för vår hälsa. I Sverige har tobaksbruket minskat sedan i mitten av 80-talet men daglig rökning är enskilt den levnadsvana som skapar den största ohälsan för enskilda individer i Sverige. Varje år dör 12 000 människor i vårt land till följd av egen eller andras rökning.

  Pågående insatser

  Landstinget har som mål att Kalmar län ska vara tobaksfritt 2025 och har anslutit sig till opinionsbildningsprojektet "Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025". För att nå det uppsatta målet finns en antagen strategi och en handlingsplan med aktiviteter som ska stötta länets invånare till tobaksfrihet.

  Ett långsiktigt arbete bedrivs i samråd med kommunerna för att få bort tobaksbruket i länets alla högstadie- och gymnasieskolor, vilket gäller både snusning och rökning. Landstinget har sedan länge arbetat med Tobaksfri Duo på högstadiet och har nu också utvecklat Tobaksfri Utmaning för länets gymnasieskolor. Målet med arbetet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria 2020.

  Särskilda insatser för grupper ska utvecklas för att stödja goda levnadsvanor där gravida, asylsökande och personer med psykisk sjukdom är prioriterade grupper. För att motivera till tobaksfrihet arbetar landstinget för en utökning av tobaksfria miljöer och erbjuda stöd via tobaksavvänjare på länets hälsocentraler.

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde tobak:

  Marie Tigerryd (0480-84213)

 • Fysisk aktivitet

  Om fysisk aktivitet

  Att vara fysiskt aktiv är en viktig faktor för att förebygga och behandla bland annat hjärt/kärlsjukdom, stroke, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa.

  Människan har gått från fysiskt krävande arbeten där man varit beroende av att med egen kraft transportera sig till att idag tillbringa allt mer tid stillasittande under transport, jobb och fritid. Fysisk aktivitet är inte längre en del av de vardagliga rutinerna utan ses som ett motionspass och träning. Allt fler människor blir sjuka av stillasittande arbete och brist på rörelse och motion på fritiden. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan.

  Pågående och planerade insatser

  Andelen fysiskt aktiva varierar i länet. Landstinget prioriterar insatser för särskilda grupper däribland barn och unga samt äldre. Riktade insatser såsom "Kom igång"-satsningen och "Sund Smart Stark Senior" har gjorts i kommuner där det funnits ett behov utifrån nationell och regional data. Det hälsofrämjande arbetet kommer framöver att utvecklas för att förebygga fysisk inaktivitet hos barn och unga liksom asylsökande/nyanlända.

  Tillsammans med Smålandsidrotten, P4 Kalmar, Högby IF och Kalmar FF arrangerar landstinget årligen "Världens Barn-loppet" med syfte att uppmuntra och inspirera länets invånare till fysisk aktivitet.   

  Arbetet med fysisk aktivitet och satsningen "Kom igång" finns idag integrerad i landstingets folkhälsoplan.

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde fysisk aktivitet:

  Hanna Johansson (0480-445227)

 • Psykisk hälsa och suicidprevention

  Om psykisk hälsa

  Psykisk hälsa är en viktig resurs ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt. God psykisk hälsa ökar dessutom motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till att vi kan hantera påfrestningar i vardagen.

  Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige, framför allt bland unga där andelen med ångest, oro och sömnproblem har tredubblats sedan 90-talet. Nära 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och nästan varannan person kommer någon gång i livet att drabbas.

  Suicidprevention

  Varje år dör mer än 1500 personer i Sverige i självmord, vilket är sex gånger fler än antalet dödsfall i trafiken. Då förekomsten av självmord är högre i Kalmar län än i övriga riket, både bland män och kvinnor, arbetar landstinget tillsammans med andra länsaktörer utifrån ett antaget handlingsprogram för att halvera antalet självmord i vårt län till år 2025.

  Landstinget initierar och samordnar olika insatser för att höja kunskapsnivån kring suicidnärhet och psykisk ohälsa, bland annat genom att utbilda instruktörer i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Landstinget utbildar även medarbetare i SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård).

  Ett landstingsinternt projekt med att ta fram ett standardiserat vårdförlopp för suicidprevention (SVFSP) pågår under 2018. Införandet av SVFSP ska leda till en mer sammanhållen vårdkedja med fokus på säkrare vårdövergångar och uppföljning av suicidnära patienter. Vårdpersonal på alla vårdnivåer ska kunna känna igen en suicidnära patient och närstående ska på ett tydligt sätt inkluderas genom hela vårdförloppet.

  Under 2017 har en plan för hur man kan förebygga självmord i det akuta läget tagits fram i samverkan med blåljusverksamheter, Trafikverket, psykiatriförvaltningen och anhörig-/brukarorganisationer.

  Befolkningsstudie psykisk hälsa

  Landstinget i Kalmar län har tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland genomfört en enkätundersökning där invånarna själva får beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär.

  Studien visar att de allra flesta har en god psykisk hälsa, men den psykiska hälsan är ojämlikt fördelad. Kvinnor upplever en sämre psykisk hälsa än vad män gör och för både kvinnor och män är den psykiska ohälsan större bland utrikes födda jämfört med bland personer födda i Sverige.

  Mer information om studien

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde psykisk hälsa/suicidprevention:

  Cecilia Gamme (0480-84231)

 • Jämställdhet på lika villkor

  Vad är jämställdhet?

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati.

  Landstingets jämställdhetsarbete

  Landstinget i Kalmar län arbetar för att följa de lagar som styr arbetet med jämställdhet och lika villkor och har skrivit på den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR). Landstinget har som eget mål att jämställdhetsintegrera all verksamhet så att vi kan erbjuda alla invånare en likvärdig service, oavsett kön. Detta innebär bland annat att könsuppdela statistik, analysera osakliga skillnader mellan könen och mellan andra grupper som kan tyda på ojämlik verksamhet och att långsiktigt arbeta för att åtgärda dessa.

  Landstinget arbetar även utifrån ett intersektionalitetsperspektiv med utgångspunkt i att män och kvinnor, flickor och pojkar, inte är homogena grupper utan bör ses i en större kontext där ålder, socioekonomisk situation, funktionshinder, trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet samspelar och styr vilka förutsättningar och livsvillkor som invånarna lever under.

  Kontakt

  Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde jämställdhet/jämlikhet:

  Carolina Lilliehorn (070-350 94 14)