Jämställdhet på lika villkor

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati.

Landstingets jämställdhetsarbete

Landstinget i Kalmar län arbetar för att följa de lagar som styr arbetet med jämställdhet och lika villkor och har skrivit på den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR). Landstinget har som eget mål att jämställdhetsintegrera all verksamhet så att vi kan erbjuda alla invånare en likvärdig service, oavsett kön. Detta innebär bland annat att könsuppdela statistik, analysera osakliga skillnader mellan könen och mellan andra grupper som kan tyda på ojämlik verksamhet och att långsiktigt arbeta för att åtgärda dessa.

Landstinget arbetar även utifrån ett intersektionalitetsperspektiv med utgångspunkt i att män och kvinnor, flickor och pojkar, inte är homogena grupper utan bör ses i en större kontext där ålder, socioekonomisk situation, funktionshinder, trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet samspelar och styr vilka förutsättningar och livsvillkor som invånarna lever under.

Kontakt

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde jämställdhet/jämlikhet:

Carolina Lilliehorn (070-350 94 14)