Psykisk hälsa och suicidprevention

Om psykisk hälsa

Psykisk hälsa är en viktig resurs ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt. God psykisk hälsa ökar dessutom motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till att vi kan hantera påfrestningar i vardagen.

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige, framför allt bland unga där andelen med ångest, oro och sömnproblem har tredubblats sedan 90-talet. Nära 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och nästan varannan person kommer någon gång i livet att drabbas.

Suicidprevention

Varje år dör mer än 1500 personer i Sverige i självmord, vilket är sex gånger fler än antalet dödsfall i trafiken. Då förekomsten av självmord är högre i Kalmar län än i övriga riket, både bland män och kvinnor, arbetar landstinget tillsammans med andra länsaktörer utifrån ett antaget handlingsprogram för att halvera antalet självmord i vårt län till år 2025.

Landstinget initierar och samordnar olika insatser för att höja kunskapsnivån kring suicidnärhet och psykisk ohälsa, bland annat genom att utbilda instruktörer i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Landstinget utbildar även medarbetare i SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård).

Ett landstingsinternt projekt med att ta fram ett standardiserat vårdförlopp för suicidprevention (SVFSP) pågår under 2018. Införandet av SVFSP ska leda till en mer sammanhållen vårdkedja med fokus på säkrare vårdövergångar och uppföljning av suicidnära patienter. Vårdpersonal på alla vårdnivåer ska kunna känna igen en suicidnära patient och närstående ska på ett tydligt sätt inkluderas genom hela vårdförloppet.

Under 2017 har en plan för hur man kan förebygga självmord i det akuta läget tagits fram i samverkan med blåljusverksamheter, Trafikverket, psykiatriförvaltningen och anhörig-/brukarorganisationer.

Befolkningsstudie psykisk hälsa

Landstinget i Kalmar län har tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland genomfört en enkätundersökning där invånarna själva får beskriva sin psykiska hälsa samt om och hur de söker vård för psykiska besvär.

Studien visar att de allra flesta har en god psykisk hälsa, men den psykiska hälsan är ojämlikt fördelad. Kvinnor upplever en sämre psykisk hälsa än vad män gör och för både kvinnor och män är den psykiska ohälsan större bland utrikes födda jämfört med bland personer födda i Sverige.

Mer information om studien

Kontakt

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde psykisk hälsa/suicidprevention:

Cecilia Gamme (0480-84231)