Tobak

Om tobak

Att vara tobaksfri är en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan göra för vår hälsa. I Sverige har tobaksbruket minskat sedan i mitten av 80-talet men daglig rökning är enskilt den levnadsvana som skapar den största ohälsan för enskilda individer i Sverige. Varje år dör 12 000 människor i vårt land till följd av egen eller andras rökning.

Pågående insatser

Landstinget har som mål att Kalmar län ska vara tobaksfritt 2025 och har anslutit sig till opinionsbildningsprojektet "Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025". För att nå det uppsatta målet finns en antagen strategi och en handlingsplan med aktiviteter som ska stötta länets invånare till tobaksfrihet.

Ett långsiktigt arbete bedrivs i samråd med kommunerna för att få bort tobaksbruket i länets alla högstadie- och gymnasieskolor, vilket gäller både snusning och rökning. Landstinget har sedan länge arbetat med Tobaksfri Duo på högstadiet och har nu också utvecklat Tobaksfri Utmaning för länets gymnasieskolor. Målet med arbetet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria 2020.

Särskilda insatser för grupper ska utvecklas för att stödja goda levnadsvanor där gravida, asylsökande och personer med psykisk sjukdom är prioriterade grupper. För att motivera till tobaksfrihet arbetar landstinget för en utökning av tobaksfria miljöer och erbjuda stöd via tobaksavvänjare på länets hälsocentraler.

Kontakt

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde tobak:

Marie Tigerryd (0480-84213)