Hälsofrämjande organisation

Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sedan 2015 är Landstinget i Kalmar län medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) som är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH), initierat av Världshälsoorganisationen WHO.

Om HFS

Målet med arbetet i HFS är att driva utvecklingen mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Det hälsofrämjande perspektivet ska genomsyra all verksamhet och bidra till en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården, såväl som god folkhälsa i länet och en mer jämlik och jämställd vård.

Hälsofrämjande organisation

Genom att anta utgångspunkten "Hälsofrämjande organisation", HFO, har Landstinget i Kalmar län vidgat synsättet till att arbeta hälsofrämjande i hela organisationen där samtliga förvaltningar, inte bara de sjukvårdande, är med och bidrar i folkhälsoarbetet.