Om vårt arbete

Vad är folkhälsa?

God hälsa är för många människor det viktigaste i livet och en resurs för den enskilda individen. Folkhälsa är ett mått på det allmänna hälsotillståndet i en hel befolkning och därmed en resurs för samhället.

Folkhälsoarbetet i Kalmar län handlar om att skapa goda förutsättningar för att leva ett rikt och hälsosamt liv, till exempel genom att göra det enkelt för invånarna att välja en bra och hälsosam livsstil. Det handlar också om att i samverkan med andra länsaktörer skapa trygga fysiska och sociala miljöer där människor känner sig delaktiga och har inflytande över sin livssituation.

Jämlik hälsa

För att uppnå god folkhälsa krävs att hälsan är jämnt fördelad i befolkningen. En viktig del av det strategiska folkhälsoarbetet är därför att långsiktigt arbeta för att minska skillnader i hälsostatus mellan olika grupper och geografiska områden. Detta kräver helhetssyn, samordning och samverkan med länets kommuner, myndigheter, föreningsliv, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet.