Hälsan i länet

Hälsan i länet

 • Epidemiologi

  Epidemiologi är en grundläggande del av folkhälsovetenskapen som innebär att vetenskapligt studera hälsans och ohälsans utbredning samt dess orsaker i en befolkning – dvs. ta reda på hur du som bor i Kalmar län lever och mår. Med hjälp av dessa kunskaper kan vi sedan göra prioriteringar och utforma insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom hos länets invånare.

 • Demografiska förutsättningar

  Med sina 240 586 invånare* är Kalmar är ett förhållandevis litet län sett till befolkningsmängd. Länet har något fler män än kvinnor. Åldersstrukturen skiljer sig åt jämfört med riksgenomsnittet där Kalmar län har en högre andel personer över 65 år och färre barn (0-15 år) liksom vuxna i arbetsför ålder (25-44 år). Länsinvånarna har en lägre utbildningsnivå men relativt goda levnadsvanor.

  * SCB (2016-12-08)

 • Hälsoläget i Kalmar län

  Självskattad hälsa

  De allra flesta invånare i länet skattar sin hälsa som bra eller mycket bra (73%) vilket ligger i linje med riket. Precis som resten av Sverige uppger något färre kvinnor än män i Kalmar län att deras hälsa är bra eller mycket bra. Det är betydligt fler män än kvinnor som upplever att vården ges på lika villkor, dvs. oberoende av faktorer såsom kön, etnicitet, utbildningsnivå med mera.

  Levnadsvanor

  I Kalmar län snusar fler män dagligen jämfört med riket och länets kvinnor röker något mer än riksgenomsnittet. Personer i Kalmar län är i högre utsträckning fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag.  

  Suicidförekomst

  Bland både män och kvinnor är det fler personer per 100 000 som begår självmord i länet jämfört med riket.

 • Hälsans fördelning

  Nationella och lokala studier visar på skillnader i hälsa mellan befolkningen i länets kommuner. Skillnaderna i hälsa mellan kommunerna hänger statistiskt sett ihop med att det finns stora skillnader i levnadsvanor och i livsvillkor.

  Majoriteten av de kommuner som har mer gynnsamma livsvillkor ligger idag vid länets kustband. Utrikesfödda personer mår generellt sämre än inrikesfödda men det finns stora variationer utifrån födelseland.