Demografiska förutsättningar

Med sina 240 586 invånare* är Kalmar är ett förhållandevis litet län sett till befolkningsmängd. Länet har något fler män än kvinnor. Åldersstrukturen skiljer sig åt jämfört med riksgenomsnittet där Kalmar län har en högre andel personer över 65 år och färre barn (0-15 år) liksom vuxna i arbetsför ålder (25-44 år). Länsinvånarna har en lägre utbildningsnivå men relativt goda levnadsvanor.

* SCB (2016-12-08)