Hälsoläget i Kalmar län

Självskattad hälsa

De allra flesta invånare i länet skattar sin hälsa som bra eller mycket bra (73%) vilket ligger i linje med riket. Precis som resten av Sverige uppger något färre kvinnor än män i Kalmar län att deras hälsa är bra eller mycket bra. Det är betydligt fler män än kvinnor som upplever att vården ges på lika villkor, dvs. oberoende av faktorer såsom kön, etnicitet, utbildningsnivå med mera.

Levnadsvanor

I Kalmar län snusar fler män dagligen jämfört med riket och länets kvinnor röker något mer än riksgenomsnittet. Personer i Kalmar län är i högre utsträckning fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag.  

Suicidförekomst

Bland både män och kvinnor är det fler personer per 100 000 som begår självmord i länet jämfört med riket.