Gul och röd buss på en väg omgiven av gröna fält.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska göra det enklare för dig att bo, arbeta och gå i skolan på olika platser i Kalmar län.

Kalmar länstrafik, KLT

Kalmar länstrafik är en förvaltning inom Landstinget i Kalmar län med ansvar för genomförandet av kollektivtrafiken. KLT ansvarar för planering och beställning av färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Solbussen är en specialanpassad buss som möjliggör resor för personer med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning. KLT tar även emot synpunkter om kollektivtrafiken från resenärer.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Landstinget i Kalmar län är länets regionala kollektivtrafikmyndighet med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsstödda kollektivtrafiken. Landstinget fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Landstinget beslutar också om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti av trafik på viktiga sträckor.

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är, tillsammans med budgeten, det viktigaste styrinstrumentet för den regionala kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogrammet ska stå i överensstämmelse med andra viktiga styrdokument i länet som den Regionala utvecklingsstrategin och Kollektivtrafikstrategi 2050.

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får fritt bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. En anmälan om kommersiell kollektivtrafik ska emellertid göras till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.